Marktwerking elektriciteit

Studie over de actuele problemen op de elektriciteitsmarkt

In 2001 besliste de CREG deze inleidende studie uit te voeren over de problemen die zich op de elektriciteitsmarkt stellen op het moment dat er nog geen beheerder van het nationaal transmissienet voor elektriciteit is aangeduid. De studie is bedoeld als een uitnodiging voor elke bevoegde overheid of instelling om de nodige maatregelen te treffen om de problemen die zich op de elektriciteitsmarkt (kunnen) stellen te voorkomen of op te lossen.

Studie over het voorstel van de Europese Commissie van een verordening betreffende de toegangsvoorwaarden tot het netwerk voor grensoverschrijdende uitwisselingen van elektriciteit

Op het Forum van Firenze van 7 en 8 mei 2001 heeft de CREG officieel kennisgenomen van de intentie van de Europese Commissie om de toegang tot het transmissienet voor grensoverschrijdende transacties in elektriciteit via een verordening te regelen. Aangezien het Belgische transmissienet in het centrum van het Europese continentale transmissienet ligt, is er dus wegens grensoverschrijdende transacties veel transit over het Belgische transmissienet. Het uiteindelijke doel van dit voorstel van de Europese Commissie is om een werkelijk geïnterneerde interne elektriciteitsmarkt te creëren. Deze doelstelling is immers nog niet bereikt, omdat slechts 8% van de totale elektriciteitsproductie fysisch uitgewisseld wordt tussen de Europese Lidstaten.

Studie over het voorstel van de Europese Commissie van een richtlijn tot wijziging van de richtlijnen 96/92/EG en 98/30/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt van elektriciteit en aardgas

De Europese Commissie stelde voor om richtlijnen 96/92/EG en 98/30/EG over de gemeenschappelijke regels voor de interne markt van elektriciteit en aardgas te wijzigen. Het voorstel om deze regels te wijzigen bevat kwantitatieve en kwalitatieve elementen. De kwantitatieve elementen gaan over de kalender voor de vrijmaking van de elektriciteits- en gasmarkt en bevinden zich langs de vraagzijde. De kwalitatieve elementen, langs de aanbodzijde, gaan over de unbundling tussen transport en de andere activiteiten van een geïntegreerde elektriciteits- en gasonderneming, de toegang tot het transport- en distributienetwerk, de regulering, de handel met de landen buiten de Europese Unie en de openbare dienstverplichtingen. Aangezien dit initiatief van de Europese Commissie van belang is voor de organisatie van de Belgische elektriciteits- en gasmarkt, onderzoekt de CREG dit voorstel.

Studie over het voorontwerp van koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 11 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt

In deze studie geeft de CREG, op vraag van de Staatssecretaris van Energie, haar opmerkingen over het voorontwerp van koninklijk besluit over de uitvoering van artikel 11 van de wet van 29 april 1999 over de organisatie van de elektriciteitsmarkt.

Voorstel over de aanpassingen aan de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, gewijzigd door de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de gasmarkt en het fiscaal statuut van de elektriciteitsproducenten

Print Contact