Marktwerking elektriciteit

Criteria voor het toestaan van afwijkingen van bepalingen van de netcodes RfG, DCC en/of HVDC

Drie in 2016 aangenomen Europese verordeningen stellen netcodes vast met voorwaarden voor aansluiting op het elektriciteitsnet (de netcodes RfG, DCC en HVDC). Met toepassing van deze verordeningen kan de bevoegde regulerende instantie - op verzoek van bepaalde betrokken partijen - afwijkingen van een of meerdere bepalingen van deze verordeningen toestaan.

Beslissing houdende vastlegging van de criteria voor het toestaan van afwijkingen van bepalingen van de netcodes RfG, DCC en/of HVDC

Drie in 2016 aangenomen Europese verordeningen stellen netcodes vast met voorwaarden voor aansluiting op het elektriciteitsnet (de netcodes RfG, DCC en HVDC). Met toepassing van deze verordeningen kan de bevoegde regulerende instantie - op verzoek van bepaalde betrokken partijen - afwijkingen van een of meerdere bepalingen van deze verordeningen toestaan.

Advies over het voorstel van resolutie over de wijziging van de overeenkomst ‘De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt’ en over de betere bescherming van de elektriciteits- en gasconsumenten, ingediend door de heer Michel de Lamotte, mevrouw Catherine Fonck en de heer Benoît Lutgen

Met dit advies wil de CREG een aantal verduidelijkingen en verbeteringen aanbrengen in de tekst van de resolutie.

Verslag over de evolutie van de indexeringsparameters van de elektriciteits- en gasleveranciers

Binnen haar wettelijke monitoringopdrachten verbonden aan het vangnetmechanisme maakt de CREG jaarlijks een analyse van de parameters die de energieleveranciers gebruiken voor de berekening van hun prijzen. Uit de analyse over het jaar 2015 blijkt dat alle gebruikte parameters een duidelijke link hebben met de energiebeurzen en dat ze aangeven op basis van welke elementen ze zijn berekend. Op die manier krijgen marktpartijen duidelijke en transparante informatie.

Eindbeslissing over het voorstel van de NV Elia System Operator voor de Regelingen voor meerdere NEMO’s (MNA) voor de Belgische biedzone

Eind oktober 2016 diende Elia bij de CREG een goedkeuringsaanvraag in voor de Regelingen voor meerdere benoemde elektriciteitsmarktbeheerders (NEMO’s) voor de Belgische biedzone. De CREG besliste om de voorgestelde Regelingen goed te keuren.

Beslissing over het voorstel van de NV Elia System Operator van de methode voor de toewijzing van de beschikbare jaar- en maandcapaciteiten voor energie-uitwisselingen met andere biedzones aan de toegangsverantwoordelijken alsook de toewijzingsregels van dagcapaciteit middels schaduwveilingen

Print Contact