Opslag aardgas

Beslissing over het aangepast tariefvoorstel van FLUXYS BELGIUM NV voor de tarieven voor de aansluiting op en het gebruik van het vervoersnet, alsook van de opslagdiensten en de ondersteunende diensten van FLUXYS BELGIUM voor de jaren 2012-2015

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van de update van het Toegangsreglement voor Opslag (i.e. bijlagen B, C1, C2, H1, H2 en Main), het Opslagprogramma en het Standaard Opslagcontract (i.e. bijlagen Main en 3) van de N.V. Fluxys Belgium

Na de succesvolle onderschrijving van middellangetermijndiensten is Fluxys Belgium er bij de veiling van 28 november 2012 voor de toewijzing van de jaarlijkse opslagcapaciteit voor het seizoen 2013 – 2014 niet in geslaagd de beschikbare capaciteit volledig toe te wijzen. In overleg met de CREG heeft Fluxys Belgium een voorstel uitgewerkt ten einde de niet verkochte capaciteit op de markt te kunnen brengen. Het voorstel dat op 24 januari 2013 ter goedkeuring aan de CREG werd voorgelegd voorziet een integratie van de middellangetermijnopslagdiensten in de langetermijndiensten en de versoepeling van de wijze waarop de capaciteit wordt aangeboden aan de markt. Fluxys Belgium heeft op een informatiesessie de wijzigingen toegelicht en deze via een formele marktbevraging ter raadpleging voorgelegd. De CREG is van oordeel dat de voorgestelde wijziging meer mogelijkheden biedt voor Fluxys Belgium om haar opslagdiensten te commercialiseren en dat het ruimere dienstenpakket ook de opslaggebruikers ten goede komt. Daarom heeft zij beslist de voorgestelde wijziging goed te keuren.

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van de herziene bijlage H2 Elektronisch Data Platform van het Toegangsreglement voor Opslag van de N.V. Fluxys Belgium

Het dataplatform voor vervoer is beter afgestemd op de behoeften van de vervoersnetgebruikers dan het huidige data platform voor opslag. Het voorstel van Fluxys Belgium tot wijziging ingediend op 10 juli 2012 betekent in de praktijk dat het data platform voor opslag vervangen wordt door het data platform voor vervoer. Het voorstel houdt eveneens rekening met de commentaren die Fluxys Belgium van de marktpartijen ontvangen heeft. De CREG is van oordeel dat de voorgestelde wijziging een verbetering inhoudt, zowel voor Fluxys Belgium zelf als voor de opslaggebruikers en heeft beslist de voorgestelde wijziging goed te keuren. Zij vraagt aan Fluxys Belgium de goedgekeurde documenten zo snel mogelijk te publiceren.

Ontwerpbeslissing betreffende het geactualiseerd tariefvoorstel van FLUXYS BELGIUM NV voor de tarieven voor de aansluiting op en het gebruik van het vervoersnet, alsook van de opslagdiensten en de ondersteunende diensten voor de jaren 2012-2015

geen

Beslissing betreffende het aangepast verzoek tot goedkeuring van de tarieven voor de aansluiting op en het gebruik van het vervoersnet, alsook van de opslagdiensten en de ondersteunende diensten van FLUXYS voor de jaren 2012-2015

Door deze beslissing krijgen Fluxys, de markt en de gasverbruikers een beter inzicht en een tarifaire stabiliteit voor de komende vier jaar.

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het Standaard Opslagcontract, het Toegangsreglement voor Opslag en het Opslagprogramma van de N.V. Fluxys

De CREG heeft vastgesteld dat de nieuwe aanvraag, door Fluxys ingediend op 8 november 2011 in ruime mate rekening houdt met de opmerkingen en aanbevelingen uit haar beslissing van 27 oktober ll. De CREG is dus van oordeel dat het model uitgewerkt in de genoemde documenten toelaat de diensten voor opslag van aardgas op een evenwichtige en transparante wijze ter beschikking te stellen van de markt. De CREG heeft daarom besloten deze documenten, met inachtneming van de gepubliceerde errata, goed te keuren en vraagt aan Fluxys de goedgekeurde documenten zo snel mogelijk te publiceren, ten minste in het Nederlands en het Frans.

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het Standaard Opslagcontract, het Toegangsreglement voor Opslag en het Opslagprogramma van de N.V. Fluxys

In deze beslissing keurt de CREG de voorstellen van Fluxys in haar geheel af. Ondanks de voorafgaande voorbereiding en het overleg tussen de CREG en Fluxys, betreurt de CREG deze afkeuring. De CREG maakt bezwaren van zowel contractuele, technische als commerciële aard, in het bijzonder aangaande de bepalingen over de gaskwaliteit en over de secundaire markt. De CREG formuleert ook suggesties om Fluxys toe te laten snel een nieuw voorstel ter goedkeuring in te dienen en zo aan de markt de mogelijkheid te bieden om voor het komende jaar opslagdiensten te onderschrijven.

Print Contact