Prijzen aardgas

Beslissing betreffende een charter voor goede praktijken voor prijsvergelijkingswebsites voor elektriciteit en gas voor residentiële gebruikers en KMO’s

Dit charter kan op vrijwillige basis door een prijsvergelijkingswebsite onderschreven worden, wat betekent dat de dienstverlener zich ertoe verbindt om de bepalingen in dit charter te respecteren.

Advies over de maximumprijzen voor de levering van aardgas aan de residentiële klanten en aan de kmo’s

In voorbereiding van de Ministerraad van 30 november 2012 heeft de Vice-eerste minister die de economie onder zijn bevoegdheden heeft, aan de CREG gevraagd een advies te formuleren over zijn voorstel van ministerieel besluit tot vastlegging van maximumprijzen. Op 30 november 2012 heeft de Ministerraad besloten om momenteel niet tussen te komen op de markt en om een laatste kans te geven aan de leveranciers. Deze moeten hun prijzen op 1 januari 2013 bekendmaken. Indien blijkt dat de prijzen van de historische contracten hoog blijft, zal de regering de nodige maatregelen treffen teneinde de prijzen te laten samenvallen met het gemiddelde niveau van de prijzen in de buurlanden.

Studie over de prijsvergelijkingsmodules op de Belgische energiemarkt - een overzicht

Vanaf 1 juli 2007 is de residentiële elektriciteits- en aardgasmarkt volledig vrij binnen de Europese lidstaten. Voor de Belgische residentiële eindgebruikers wil dit zeggen dat ze de vrijheid hebben een leveringscontract af te sluiten met de elektriciteits- en/of aardgasleverancier van hun keuze die over een leveringsvergunning beschikt. De consument moet zijn weg zoeken tussen een stijgend aantal leveranciers met elk een veelvoud aan producten en trachten de juiste keuze te maken. Deze studie geeft een beschrijvend overzicht van de bestaande prijsvergelijkingsmodules op de Belgische energiemarkt en geeft daarbij een aantal pistes voor hun verdere optimalisering.

Studie over de componenten van de elektriciteits- en aardgasprijzen

Deze jaarlijkse studie onderzoekt de evolutie van de elektriciteits-en aardgasprijs aan de eindafnemer voor de periode 2007-2012 om de bijdrage van de verschillende componenten aan de prijsevolutie vast te stellen. Deze studie geeft belangrijke inzichten in de evolutie van de specifieke samenstellende delen van de elektriciteits- en aardgasprijzen. Als startbasis neemt men 2007, omdat de Belgische energiemarkt pas in dat jaar volledig geliberaliseerd was.

Voorstel van exhaustieve lijst van toegelaten criteria met het oog op de uitwerking door elkeen van de leveranciers van de indexeringsparameters voor gas en diverse maatregelen om de vergelijkbaarheid, objectiviteit, representativiteit en transparantie van de energieprijzen aangeboden aan residentiële klanten en kmo's in België te verzekeren

Voorstel van exhaustieve lijst van toegelaten criteria met het oog op de uitwerking door elkeen van de leveranciers van de indexeringsparameters voor elektriciteit en diverse maatregelen om de vergelijkbaarheid, objectiviteit, representativiteit en transparantie van de energieprijzen aangeboden aan residentiële klanten en kmo's in België te verzekeren

Studie over de hoogte en de evolutie van de energieprijzen

De CREG voerde deze studie uit op aanvraag van de Minister van Economie en van de Staatssecretaris voor Energie. De studie analyseert de hoogte en de evolutie van de aardgas- en elektriciteitsprijzen van 2009 tot 2011 voor verschillende consumententypes en voor elke factuurcomponent. Deze prijzen worden ook met die van de buurlanden vergeleken. Op basis van de bevindingen zal de regering maatregelen nemen en, indien nodig, zal zij maximumprijzen opleggen aan de leveranciers die actief zijn op de Belgische energiemarkt.

Studie over de componenten van de elektriciteits- en aardgasprijzen

Deze jaarlijkse studie onderzoekt de evolutie van de elektriciteits-en aardgasprijs aan de eindafnemer voor de periode 2007-2011 om de bijdrage van de verschillende componenten aan de prijsevolutie vast te stellen. Deze studie geeft de belangrijke inzichten in de evolutie van de specifieke samenstellende delen van de elektriciteits- en aardgasprijzen. Als startbasis neemt men 2007, omdat de Belgische energiemarkt pas in dat jaar volledig geliberaliseerd was.

Print Contact