Prijzen elektriciteit

Evolutie van de elektriciteitsprijzen op de residentiële markt

Het doel van dit document bestaat erin de evolutie van de prijzen op de markt van de aan de huishoudelijke klanten verkochte elektriciteit sinds de vrijmaking te illustreren. Het heeft geenszins de bedoeling om de prijsniveaus tussen leveranciers onderling te vergelijken. Er werd een staal van een beperkt aantal tarieven genomen om de leesbaarheid van de grafieken te waarborgen. Dit staal streeft naar diversiteit zonder in elk gewest per se het interessantste tarief bij elke leverancier in aanmerking te nemen.

Studie over de hoogte en de evolutie van de energieprijzen

De CREG voerde deze studie uit op aanvraag van de Minister van Economie en van de Staatssecretaris voor Energie. De studie analyseert de hoogte en de evolutie van de aardgas- en elektriciteitsprijzen van 2009 tot 2011 voor verschillende consumententypes en voor elke factuurcomponent. Deze prijzen worden ook met die van de buurlanden vergeleken. Op basis van de bevindingen zal de regering maatregelen nemen en, indien nodig, zal zij maximumprijzen opleggen aan de leveranciers die actief zijn op de Belgische energiemarkt.

Studie over de componenten van de elektriciteits- en aardgasprijzen

Deze jaarlijkse studie onderzoekt de evolutie van de elektriciteits-en aardgasprijs aan de eindafnemer voor de periode 2007-2011 om de bijdrage van de verschillende componenten aan de prijsevolutie vast te stellen. Deze studie geeft de belangrijke inzichten in de evolutie van de specifieke samenstellende delen van de elektriciteits- en aardgasprijzen. Als startbasis neemt men 2007, omdat de Belgische energiemarkt pas in dat jaar volledig geliberaliseerd was.

Studie over het vormingsmechanisme van de negatieve elektriciteitsprijzen in Duitsland

Sinds september 2008 kunnen de prijzen op de EEX-elektriciteitsbeurs negatief worden als het elektriciteitsverbruik laag is en grotendeels gedekt wordt door de opwekking van groene energie, voornamelijk windenergie. In Duitsland genieten de producenten van groene energie echter het voordeel dat deze tegen een vaste prijs wordt opgekocht, wat ervoor zorgt dat ze hun elektriciteitsproductie niet beperken. Men zou dan de productie van centrales die als basis dienen moeten beperken, maar aangezien een stillegging en heropstart van deze centrales veel kosten met zich meebrengt, kiezen sommige producenten ervoor om elektriciteit te blijven produceren en met verlies te verkopen. Deze studie beschrijft de mechanismen die leiden tot de negatieve prijzen, het stelsel van de aankooptarieven, de frequentie en de duur van de negatieve prijzen. Ook de oorzaken, gevolgen en de impact van de negatieve prijzen worden behandeld.

Studie over het financieringsmechanisme van de gratis kilowatturen in Vlaanderen

In deze studie onderzoekt de CREG het financieringsmechanisme van de gratis kilowatturen in Vlaanderen. In dit gewest betaalt een klant die op het laagspanningsnet is aangesloten via de openbare dienstverplichting een bedrag aan de distributienetbeheerder. Dat bedrag is bestemd om de elektriciteitsrekening van huishoudens te verlichten. Elk gezin in Vlaanderen krijgt namelijk 100 kWh gratis elektriciteit en een bijkomende 100 kWh per gedomicilieerd gezinslid. De partijen die deze sociale maatregel financieren, zijn echter niet noodzakelijk diegenen die ervan profiteren. Deze studie wil dus een overzicht geven van de financiële stromen die gepaard gaan met deze maatregel.

Studie over de impact van de sluiting van de kerncentrales in Duitsland tegen 2022 op de elektriciteitsprijzen die in België worden toegepast

Deze studie onderzoekt welke invloed de beslissing van de Duitse regering om de activiteit van zeven kernreactoren onmiddellijk stop te zetten en de totale kernuitstap tegen 2022 te voorzien, zal hebben op de elektriciteitsprijzen in België. De CREG stelt vast dat de sluiting van deze zeven reactoren op 15 maart 2011 tot een stijging van de Belgische elektriciteitsprijzen heeft geleid. Ook is de gasuitvoer naar Duitsland vanuit Zeebrugge toegenomen. Tegen 2022 schat de CREG dat de sluiting van alle Duitse kerncentrales nog hogere Belgische elektriciteitsprijzen teweeg zal brengen. Dit is het gevolg van een koppeling van de markten.

Studie over de evolutie van de elektriciteitsprijzen op de korte- en langetermijngroothandelsmarkt voor het jaar 2010

Deze studie identificeert welke elementen een invloed hadden op de prijzen op korte termijn (productiepark, marktkoppeling, meteorologie, verbruik, onderhoud en onbeschikbaarheid van productie-eenheden, grensoverschrijdende uitwisseling) en op lange termijn (nutsvoorzieningen, economische bedrijvigheid, etc.) op de Belgische, Franse, Duitse en Nederlands groothandelsmarkt voor elektriciteit in 2010. Ze analyseert ook de grondelementen van de elektriciteitsprijs voor 2010.

Studie over het ontwerp van wettekst voor het „Vangnet‟ tegen niet verantwoorde schommelingen van de energieprijzen

In maart 2011 werd het mechanisme van de vangnetregulering ingevoerd op de Belgische markt. Deze beslissing zorgt ervoor dat de energieleveranciers zich moeten houden aan toezicht door de CREG op aanpassingen van de energieprijzen en wijzigingen van de prijsformules voor gezinnen en KMO’s. In deze studie onderzoekt de CREG een systeem om deze controle uit te voeren.

Studie over de impact van fotovoltaïsche zonnepanelen op de Belgische elektriciteitsprijs

In deze studie onderzoekt de CREG de impact van de productie van de fotovoltaïsche zonnepanelen op de Belgische elektriciteitsprijs. De zonnepanelen zorgen immers voor een daling van de prijspieken op de elektriciteitsmarkt. In deze studie maakt men een schatting van de gemiddelde daling van de Belpex day ahead-markt. Vervolgens vergelijkt men de impact van de fotovoltaïsche zonnepanelen met de impact van een stoom- en gascentrale (STEG). In de analyse wordt rekening gehouden met het seizoensgebonden karakter van het aantal uren zon per dag en de prijsverandering op Belpex.

Print Contact