Prijzen elektriciteit

Beslissing betreffende een charter voor goede praktijken voor prijsvergelijkingswebsites voor elektriciteit en gas voor residentiële gebruikers en KMO’s

Dit charter kan op vrijwillige basis door een prijsvergelijkingswebsite onderschreven worden, wat betekent dat de dienstverlener zich ertoe verbindt om de bepalingen in dit charter te respecteren.

Studie over de prijsvergelijkingsmodules op de Belgische energiemarkt - een overzicht

Vanaf 1 juli 2007 is de residentiële elektriciteits- en aardgasmarkt volledig vrij binnen de Europese lidstaten. Voor de Belgische residentiële eindgebruikers wil dit zeggen dat ze de vrijheid hebben een leveringscontract af te sluiten met de elektriciteits- en/of aardgasleverancier van hun keuze die over een leveringsvergunning beschikt. De consument moet zijn weg zoeken tussen een stijgend aantal leveranciers met elk een veelvoud aan producten en trachten de juiste keuze te maken. Deze studie geeft een beschrijvend overzicht van de bestaande prijsvergelijkingsmodules op de Belgische energiemarkt en geeft daarbij een aantal pistes voor hun verdere optimalisering.

Studie over de componenten van de elektriciteits- en aardgasprijzen

Deze jaarlijkse studie onderzoekt de evolutie van de elektriciteits-en aardgasprijs aan de eindafnemer voor de periode 2007-2012 om de bijdrage van de verschillende componenten aan de prijsevolutie vast te stellen. Deze studie geeft belangrijke inzichten in de evolutie van de specifieke samenstellende delen van de elektriciteits- en aardgasprijzen. Als startbasis neemt men 2007, omdat de Belgische energiemarkt pas in dat jaar volledig geliberaliseerd was.

Voorstel van exhaustieve lijst van toegelaten criteria met het oog op de uitwerking door elkeen van de leveranciers van de indexeringsparameters voor gas en diverse maatregelen om de vergelijkbaarheid, objectiviteit, representativiteit en transparantie van de energieprijzen aangeboden aan residentiële klanten en kmo's in België te verzekeren

Voorstel van exhaustieve lijst van toegelaten criteria met het oog op de uitwerking door elkeen van de leveranciers van de indexeringsparameters voor elektriciteit en diverse maatregelen om de vergelijkbaarheid, objectiviteit, representativiteit en transparantie van de energieprijzen aangeboden aan residentiële klanten en kmo's in België te verzekeren

Studie over de werking van en de prijsevolutie op de Belgische groothandelsmarkt voor elektriciteit – monitoringrapport 2011

Deze studie informeert beknopt over een aantal belangrijke aspecten van de Belgische elektriciteitsmarkt, zoals de interconnecties met het buitenland, de uitwisseling van elektriciteit op de beurzen, de productie, het verbruik en de balancing. Voor een beter begrip van de evolutie van de groothandelsmarkt wordt zoveel mogelijk de historiek gegeven van 2007 tot en met 2011. Deze studie is een uitbreiding van de studie die de CREG in 2011 maakte over het jaar 2010. Ten opzichte van de jaren vóór 2010 is deze studie een grondige uitbreiding van de studies die de CREG maakte over de Belgische kortetermijnmarkt voor elektriciteit Belpex en het gebruik van de interconnectiecapaciteit voor elektriciteit met Frankrijk en Nederland voor de jaren 2007, 2008 en 2009.

Evolutie van de elektriciteitsprijzen op de residentiële markt

Het doel van dit document bestaat erin de evolutie van de prijzen op de markt van de aan de huishoudelijke klanten verkochte elektriciteit sinds de vrijmaking te illustreren. Het heeft geenszins de bedoeling om de prijsniveaus tussen leveranciers onderling te vergelijken. Er werd een staal van een beperkt aantal tarieven genomen om de leesbaarheid van de grafieken te waarborgen. Dit staal streeft naar diversiteit zonder in elk gewest per se het interessantste tarief bij elke leverancier in aanmerking te nemen.

Studie over de hoogte en de evolutie van de energieprijzen

De CREG voerde deze studie uit op aanvraag van de Minister van Economie en van de Staatssecretaris voor Energie. De studie analyseert de hoogte en de evolutie van de aardgas- en elektriciteitsprijzen van 2009 tot 2011 voor verschillende consumententypes en voor elke factuurcomponent. Deze prijzen worden ook met die van de buurlanden vergeleken. Op basis van de bevindingen zal de regering maatregelen nemen en, indien nodig, zal zij maximumprijzen opleggen aan de leveranciers die actief zijn op de Belgische energiemarkt.

Studie over de componenten van de elektriciteits- en aardgasprijzen

Deze jaarlijkse studie onderzoekt de evolutie van de elektriciteits-en aardgasprijs aan de eindafnemer voor de periode 2007-2011 om de bijdrage van de verschillende componenten aan de prijsevolutie vast te stellen. Deze studie geeft de belangrijke inzichten in de evolutie van de specifieke samenstellende delen van de elektriciteits- en aardgasprijzen. Als startbasis neemt men 2007, omdat de Belgische energiemarkt pas in dat jaar volledig geliberaliseerd was.

Print Contact