Tariefmethodologie elektriciteit

Beslissing over de doelen die de nv Elia System Operator in 2019 moet behalen in het kader van de stimulans voor de markintegratie zoals bedoeld in artikel 24, § 1, 2) en § 3 van de tariefmethodologie

Deze beslissing bepaalt de doelstellingen die Elia in 2019 moet behalen in het kader van de stimulans voor de gemeten verhoging van de ter beschikking gestelde interconnectiecapaciteit in de Belgische regelzone.

Beslissing over de vraag tot goedkeuring van het aangepast tariefverslag met inbegrip van de saldi ingediend door de nv Elia System Operator met betrekking tot het boekjaar 2017

De CREG keurde de niet-vertrouwelijke versie goed van de beslissing waarmee zij het ingediende, aangepaste tariefverslag 2017 goedkeurde van Elia.

Beslissing over de doelen die Elia in 2019 moet behalen in het kader van de stimulans overgelaten aan het eigen inzicht van de CREG zoals bedoeld in artikel 27 van de tariefmethodologie

In deze beslissing legt de CREG de doelstellingen vast die Elia in 2019 moet bereiken, voornamelijk met het oog op het bevorderen van de adequaatheid van aanbod en vraag.

CREG legt tariefmethodologieën vast voor Elia en Fluxys

Het Directiecomité van de CREG heeft vandaag de methodologieën vastgelegd voor het bepalen van de transport-, opslag- en LNG-tarieven in de periode 2020 – 2023. Deze methodologieën bouwen verder op beproefde principes die werden verfijnd en aangevuld om de prestaties van de netbeheerders te verbeteren, de integratie van de markt en de bevoorradingszekerheid te bevorderen en onderzoek en ontwikkeling te stimuleren. De regulering beoogt zo een juist evenwicht te bieden tussen de kwaliteit van de gepresteerde diensten en de prijzen die door de eindafnemers en de netgebruikers worden gedragen.

Besluit tot wijziging van het besluit (Z)141218-CDC-1109/7 tot vaststelling van de tariefmethodologie voor het transmissienet voor elektriciteit en de elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie

De wijzigingen in dit besluit hebben betrekking op de invoering van een regulatoir kader voor het Modular Offshore Grid en voor de opslag van elektriciteit.

Beslissing over de wijziging van één van de doelen die Elia System Operator nv in 2018 moet behalen in het kader van de stimulans overgelaten aan het eigen inzicht van de CREG zoals bedoeld in artikel 27 van de tariefmethodologie

Deze beslissing gaat over de aanpassing van een van de doelstellingen die Elia in 2018 moet behalen in het kader van de stimulans overgelaten aan het eigen inzicht van de CREG.

Beslissing over de doelstellingen die Elia in 2018 moet behalen in het kader van de stimulans voor de markintegratie zoals bedoeld in artikel 24, §1, 2) en §3 van de tariefmethodologie

In deze beslissing leest u de doelstellingen die Elia in 2018 moet behalen in het kader van de stimulans voor de gemeten verhoging van de ter beschikking gestelde interconnectiecapaciteit in de Belgische regelzone.

Beslissing over de doelstellingen die Elia System Operator nv in 2018 moet behalen in het kader van de stimulans overgelaten aan het eigen inzicht van de CREG zoals bedoeld in artikel 27 van de tariefmethodologie

In deze beslissing legt de CREG de doelstellingen vast die Elia in 2018 moet bereiken in het kader van de stimulans overgelaten aan het eigen inzicht van de CREG, zoals bedoeld in de tariefmethodologie 2016-2019.

Print Contact