Tariefmethodologie elektriciteit

CREG legt tariefmethodologieën vast voor Elia en Fluxys

Het Directiecomité van de CREG heeft vandaag de methodologieën vastgelegd voor het bepalen van de transport-, opslag- en LNG-tarieven in de periode 2020 – 2023. Deze methodologieën bouwen verder op beproefde principes die werden verfijnd en aangevuld om de prestaties van de netbeheerders te verbeteren, de integratie van de markt en de bevoorradingszekerheid te bevorderen en onderzoek en ontwikkeling te stimuleren. De regulering beoogt zo een juist evenwicht te bieden tussen de kwaliteit van de gepresteerde diensten en de prijzen die door de eindafnemers en de netgebruikers worden gedragen.

Besluit tot wijziging van het besluit (Z)141218-CDC-1109/7 tot vaststelling van de tariefmethodologie voor het transmissienet voor elektriciteit en de elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie

De wijzigingen in dit besluit hebben betrekking op de invoering van een regulatoir kader voor het Modular Offshore Grid en voor de opslag van elektriciteit.

Beslissing over de wijziging van één van de doelen die Elia System Operator nv in 2018 moet behalen in het kader van de stimulans overgelaten aan het eigen inzicht van de CREG zoals bedoeld in artikel 27 van de tariefmethodologie

Deze beslissing gaat over de aanpassing van een van de doelstellingen die Elia in 2018 moet behalen in het kader van de stimulans overgelaten aan het eigen inzicht van de CREG.

Beslissing over de doelstellingen die Elia in 2018 moet behalen in het kader van de stimulans voor de markintegratie zoals bedoeld in artikel 24, §1, 2) en §3 van de tariefmethodologie

In deze beslissing leest u de doelstellingen die Elia in 2018 moet behalen in het kader van de stimulans voor de gemeten verhoging van de ter beschikking gestelde interconnectiecapaciteit in de Belgische regelzone.

Beslissing over de doelstellingen die Elia System Operator nv in 2018 moet behalen in het kader van de stimulans overgelaten aan het eigen inzicht van de CREG zoals bedoeld in artikel 27 van de tariefmethodologie

In deze beslissing legt de CREG de doelstellingen vast die Elia in 2018 moet bereiken in het kader van de stimulans overgelaten aan het eigen inzicht van de CREG, zoals bedoeld in de tariefmethodologie 2016-2019.

Beslissing betreffende het gedeelte van het aangepaste geactualiseerde tariefvoorstel dat door Elia System Operator nv is ingediend betreffende het tarief voor openbare dienstverplichtingen voor de financiering van de steunmaatregelen voor hernieuwbare energie in Wallonië

De CREG keurt de vraag van Elia tot verhoging met ingang van 1 oktober 2017 van de eerste term van het tarief voor de openbare dienstverplichting voor de financiering van de steunmaatregelen voor hernieuwbare energie in Wallonië voorwaardelijk goed.

Beslissing over de doelstellingen die Elia in 2017 moet behalen in het kader van de stimulans voor de markintegratie zoals bedoeld in artikel 24, §1, 2) en §3 van de tariefmethodologie

In deze beslissing van de CREG leest u de doelstellingen die Elia in 2017 moet behalen in het kader van de stimulans voor de gemeten verhoging van de ter beschikking gestelde interconnectiecapaciteit in de Belgische regelzone.

Beslissing over het gemeenschappelijk voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR en alle transmissiesysteembeheerders voor een eenvormige methodologie voor het verstrekken van de opwekkings- en basislastgegevens

De CREG besliste om de voorgestelde methodologie voor de verstrekking van de opwekkings- en basislastgegevens goed te keuren.

De transmissienetbeheerder voor elektriciteit (Elia) legt haar tarieven, in principe om de vier jaar, ter goedkeuring voor aan de CREG met toepassing van een tariefmethodologie die de CREG heeft bepaald en die regels bevat die moeten worden nageleefd bij de voorbereiding, de berekening en de indiening van de tarieven. De CREG baseert zich op deze tariefmethodologie om de transmissienettarieven van Elia goed te keuren

Print Contact