Tariefmethodologie elektriciteit

Beslissing over de doelstellingen die Elia in 2018 moet behalen in het kader van de stimulans voor de markintegratie zoals bedoeld in artikel 24, §1, 2) en §3 van de tariefmethodologie

In deze beslissing leest u de doelstellingen die Elia in 2018 moet behalen in het kader van de stimulans voor de gemeten verhoging van de ter beschikking gestelde interconnectiecapaciteit in de Belgische regelzone.

Beslissing over de doelstellingen die Elia System Operator nv in 2018 moet behalen in het kader van de stimulans overgelaten aan het eigen inzicht van de CREG zoals bedoeld in artikel 27 van de tariefmethodologie

In deze beslissing legt de CREG de doelstellingen vast die Elia in 2018 moet bereiken in het kader van de stimulans overgelaten aan het eigen inzicht van de CREG, zoals bedoeld in de tariefmethodologie 2016-2019.

Beslissing betreffende het gedeelte van het aangepaste geactualiseerde tariefvoorstel dat door Elia System Operator nv is ingediend betreffende het tarief voor openbare dienstverplichtingen voor de financiering van de steunmaatregelen voor hernieuwbare energie in Wallonië

De CREG keurt de vraag van Elia tot verhoging met ingang van 1 oktober 2017 van de eerste term van het tarief voor de openbare dienstverplichting voor de financiering van de steunmaatregelen voor hernieuwbare energie in Wallonië voorwaardelijk goed.

Beslissing over de doelstellingen die Elia in 2017 moet behalen in het kader van de stimulans voor de markintegratie zoals bedoeld in artikel 24, §1, 2) en §3 van de tariefmethodologie

In deze beslissing van de CREG leest u de doelstellingen die Elia in 2017 moet behalen in het kader van de stimulans voor de gemeten verhoging van de ter beschikking gestelde interconnectiecapaciteit in de Belgische regelzone.

Beslissing over het gemeenschappelijk voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR en alle transmissiesysteembeheerders voor een eenvormige methodologie voor het verstrekken van de opwekkings- en basislastgegevens

De CREG besliste om de voorgestelde methodologie voor de verstrekking van de opwekkings- en basislastgegevens goed te keuren.

De transmissienetbeheerder voor elektriciteit (Elia) legt haar tarieven, in principe om de vier jaar, ter goedkeuring voor aan de CREG met toepassing van een tariefmethodologie die de CREG heeft bepaald en die regels bevat die moeten worden nageleefd bij de voorbereiding, de berekening en de indiening van de tarieven. De CREG baseert zich op deze tariefmethodologie om de transmissietarieven van Elia goed te keuren

Na constructief overleg met Elia System Operator, heeft de CREG een nieuw ontwerp van tariefmethologie uitgewerkt voor de transmissieactiviteiten voor de volgende regulatoire periode 2016-2019

Na constructief overleg met Elia System Operator, heeft de CREG een nieuw ontwerp van tariefmethologie uitgewerkt voor de transmissieactiviteiten voor de volgende regulatoire periode 2016-2019.

CREG legt methodologieën voor berekening transporttarieven aardgas en elektriciteit vast

Het Directiecomité van de CREG heeft zijn methodologieën voor het bepalen van de transporttarieven vastgelegd. De op elkaar afgestemde methodologieën bevatten de regels die de transportnetbeheerders Elia System Operator, Fluxys Belgium en Fluxys LNG zullen naleven bij de voorbereiding, de berekening en de indiening van hun tarieven voor de periode 2016-2019 en die de regulator zelf zal hanteren bij de afhandeling van deze tariefvoorstellen.

Beslissing tot vaststelling van de methodologie en de criteria voor de evaluatie van investeringen in elektriciteits- en gasinfrastructuur en de daarbij horende grotere risico’s

Volgens de Europese regels moet elke nationale regulerende instantie haar methodologie en criteria bekendmaken voor de evaluatie van investeringen in elektriciteits- en gasinfrastructuurprojecten en de daarbij horende hogere risico's. In deze beslissing waarover de marktspelers geconsulteerd zijn, beschrijft de CREG hoe zij de risico's van investeringen in dergelijke projecten zal beoordelen.

Beslissing over de doelstellingen die ELIA in 2017 moet behalen in het kader van de stimulans overgelaten aan het eigen inzicht van de CREG zoals bedoeld in artikel 27 van de Tariefmethodologie

In deze beslissing legt de CREG de doelstellingen vast die Elia in 2017 moet bereiken in het kader van de stimulans overgelaten aan het eigen inzicht van de CREG, zoals bedoeld in de tariefmethodologie 2016-2019, en dit voornamelijk met het oog op het bevorderen van de adequaatheid van aanbod en vraag. De CREG heeft eveneens de doelstelling gewijzigd die Elia in 2016 moet bereiken voor wat betreft het ontwerp van een marktmodel voor de energieoverdracht aangezien deze taak door de CREG zelf werd gerealiseerd in de loop van het eerste semester van 2016.

Print Contact