Toegang tot het net

Beslissing over de door ELIA SYSTEM OPERATOR NV voorgestelde wijzigingen van de algemene voorwaarden van het toegangscontract

De voorgestelde wijzigingen aan het toegangscontract hebben de bedoeling de invoering van aansluitingen met flexibele toegang mogelijk te maken op het contractuele niveau. De goedgekeurde aanpassing aan het toegangscontract vormt het sluitstuk van een lang proces dat gestart werd naar aanleiding van een aantal aanvragen voor aansluiting van decentrale productie-eenheden waar Elia een negatief antwoord moest op geven.

Beslissing over de wijziging van de algemene voorwaarden van de toegangscontracten en van de algemene voorwaarden van de contracten van toegangsverantwoordelijke, aangeboden door de netbeheerder aan de netgebruikers

Met deze beslissing keurt de CREG het wijzigingsvoorstel van Elia goed. De voorgestelde wijzigingen zijn noodzakelijk om uitvoering te geven aan de bepalingen met betrekking tot de gesloten industriële netten, opgenomen in de elektriciteitswet sinds de wijziging ervan door de wet van 8 januari 2012 en om de vrije leverancierskeuze voor de gebruikers van een gesloten industrieel net te garanderen.

Beslissing over de wijziging van de algemene voorwaarden van de contracten van toegangsverantwoordelijke, voorgesteld door de netbeheerder aan de netgebruikers

De CREG heeft geweigerd deze voorstellen tot wijziging goed te keuren omdat ze betrekking hebben op vragen bij het tariefvoorstel 2012-2015 dat, op het moment van de beslissing, nog door de CREG moest worden onderzocht. Zo zou er vooruitgelopen worden op de appreciatiebevoegdheid waarover de CREG in het kader van dit tariefvoorstel beschikt om zich, binnen de wettelijke termijn, uit te spreken over deze twee voorstellen tot wijziging van de algemene voorwaarden in de toegangscontracten en de contracten van toegangsverantwoordelijke.

Studie over de berekening van capaciteit voor toegang tot het aardgasvervoersnet

Deze studie biedt vanuit theoretische inzichten een beter begrip van de componenten die de capaciteit voor toegang tot het aardgasnet bepalen, zoals de vervoerscapaciteit, de berekening voor capaciteit en de opvolging van de benutting. Ze stelt de vervoersnetbeheerder richtlijnen voor voor een meer doorzichtige, coherente en optimale methode voor capaciteitsberekeningen. Ten slotte geeft ze een beter inzicht in de groeiende divergentie tussen het fysisch netgebruik en het contractueel netgebruik door de bevrachters.

Beslissing over de wijziging van de algemene voorwaarden van de contracten van toegangsverantwoordelijke aangeboden door de transmissienetbeheerder voor elektriciteit aan de netgebruikers

Deze beslissing betreft wijzigingen aan het ARP contract voorgesteld door Elia in het kader van het opzetten van een impliciete toewijzing van de intraday capaciteit op de grens België-Nederland alsook wijzigingen met betrekking tot het afbakenen van de evenwichtsperimeter van een toegangsverantwoordelijke die in zijn portefeuille een toegangspunt op het netwerk heeft van waaruit een klant een onderbrekingsdienst ter beschikking stelt op een zelfde site van een lokale productie.

Beslissing over de wijziging van de algemene voorwaarden van de contracten van toegangsverantwoordelijke aangeboden door de transmissienetbeheerder voor elektriciteit aan de netgebruikers

Deze beslissing werd door de CREG genomen in het kader van het tot stand brengen van de regionale marktkoppeling die de dagcapaciteit impliciet toewijst in de regio Central West Europe (CWE).

Print Contact