Toeslagen en heffingen

Advies over het voorontwerp van Waals decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt

Advies (A)2122 van 25 augustus 2020 over het voorontwerp van Waals decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt werd opgesteld naar aanleiding van een verzoek van de Waalse vicepresident en minister van Klimaat, Energie en Mobiliteit van 24 juli 2020. Het voorontwerp van decreet beoogt de wijziging van het kader van het temporisatiemechanisme en uitbreiding van de toepassing ervan tot 2024. De CREG is voor het voorontwerp van decreet, onder voorbehoud van de  opmerkingen die in het advies worden gemaakt.

Studie betreffende de impact van de kosten van de federale ODV’s op de elektriciteitsfactuur en voor een voorstel van steun voor het concurrentievermogen van ondernemingen die niet weegt op de factuur van de huishoudens en de kmo’s voor het CRM en de toeslag offshore

Deze studie beantwoordt aan de vragen die de vorige Minister van Energie in juli 2020 aan de CREG stelde om een gedeelte van de resolutie 1220/007 van de Kamer te implementeren. Haar eerste doelstelling is het formuleren van prognoses, in een ongewijzigd wettelijk kader, van de totale kost te wijten aan het federale beleid op de factuur van huishoudens, kmo’s en ondernemingen.

Advies over een wetsvoorstel houdende diverse bepalingen inzake de federale bijdrage tot financiering van de sociale fondsen gas en elektriciteit

Het sociaal energiefonds, dat door de federale bijdrage elektriciteit en aardgas wordt gespijsd, dient voor de financiering van de sociale maatregelen om de OCMW’s de opdracht van sociale begeleiding en van financiële steun toe te kennen in het kader van de energielevering aan de kwetsbaarste personen.

Sinds 2012 is het voor hen bestemde bedrag jaarlijks bij koninklijk besluit bevroren (in het bijzonder de koninklijke besluiten van 19 december 2018 en 17 december 2019) terwijl hun behoeften blijven stijgen.

Advies over de amendementen ingediend door mevrouw L. Dierick op een wetsvoorstel houdende diverse bepalingen inzake de federale bijdrage tot financiering van de sociale fondsen gas en elektriciteit

Het sociaal energiefonds, dat door de federale bijdrage elektriciteit en aardgas wordt gespijsd, dient voor de financiering van de sociale maatregelen om de OCMW’s de opdracht van sociale begeleiding en van financiële steun toe te kennen in het kader van de energielevering aan de kwetsbaarste personen.

Sinds 2012 is het voor hen bestemde bedrag jaarlijks bij koninklijk besluit bevroren (in het bijzonder de koninklijke besluiten van 19 december 2018 en 17 december 2019) terwijl hun behoeften blijven stijgen.

Beslissing over de vraag tot goedkeuring van het geactualiseerd tariefvoorstel, ingediend door de nv Elia Transmission Belgium, met betrekking tot de tarieven voor de openbare dienstverplichtingen en de taksen en toeslagen, van toepassing vanaf 1 januari 2021

De CREG keurt het geactualiseerd tariefvoorstel met betrekking tot de tarieven voor de openbare dienstverplichtingen en de taksen en toeslagen goed. Deze tarieven zijn van toepassing vanaf 1 januari 2021.

De federale bijdragen elektriciteit en aardgas

Krachtens artikel 23, §2, 2°, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt heeft de CREG het initiatief genomen een nota op te stellen betreffende de federale bijdragen elektriciteit en aardgas.

Het belang van deze nota ligt in de toelichting die ze geeft bij een problematiek die het grote publiek vaak niet kent en die opvalt door haar zeer grote techniciteit en de vele evoluties die ze inzonderheid op juridisch vlak heeft gekend.

Richtlijnen voor de facturatie en inning van de federale bijdrage “elektriciteit”

In de loop van 2019 ontving de CREG van een aantal marktpartijen vragen en opmerkingen over de manier waarop onder andere de federale bijdrage “elektriciteit” op een correcte manier moet worden gefactureerd. De CREG kwam op 20 december 2019 met richtlijnen tegemoet aan de vraag tot verduidelijking van de betrokken marktpartijen. Deze richtlijnen moeten er voor zorgen dat de federale bijdrage “elektriciteit” op een correcte, niet-discriminerende en uniforme manier op het Belgisch grondgebied wordt gefactureerd en geïnd.

Advies over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt en van het koninklijk besluit van 2 april 2014 tot vaststelling van de nadere regels betreffende een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de aardgasmarkt

De CREG ontving in november 2019 van de minister van Energie een vraag om advies met betrekking tot een voorstel van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt en van het koninklijk besluit van 2 april 2014 tot vaststelling van de nadere regels betreffende een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtinge

Richtlijnen voor de facturatie en inning van de federale bijdrage “elektriciteit”

In de loop van 2019 ontving de CREG van een aantal marktpartijen vragen en opmerkingen over de manier waarop onder andere de federale bijdrage “elektriciteit” op een correcte manier moet worden gefactureerd. De CREG wenst met deze richtlijnen tegemoet te komen aan de vraag tot verduidelijking van de betrokken marktpartijen. Deze richtlijnen moeten er voor zorgen dat de federale bijdrage “elektriciteit” op een correcte, niet-discriminerende en uniforme manier op het Belgisch grondgebied wordt gefactureerd en geïnd.

Print Contact