Toeslagen en heffingen

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt en van het koninklijk besluit van 2 april 2014 tot vaststelling van de nadere regels betreffende een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de aardgasmarkt

De CREG brengt een gunstig advies uit over het ontwerp van koninklijk besluit en formuleet een aantal inhoudelijke opmerkingen.

Advies over een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels voor de besteding van het saldo van het fonds voor forfaitaire verminderingen voor verwarming met aardgas en elektriciteit

In haar advies merkt de CREG onder meer op dat de vermindering van de federale bijdrage die deze toewijzing met zich meebrengt, ten voordele van alle afnemers moet gebeuren, en niet alleen ten voordele van de huishoudelijke afnemers.

Advies over het ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage bestemd voor de financiering van sommige openbaredienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de aardgasmarkt

Beslissing over de vraag tot goedkeuring van het tariefvoorstel ingediend door NV Elia System Operator met het oog op de toepassing vanaf 1 september 2015 van een tweede term van het tarief voor de openbaredienstverplichting voor de financiering van steunmaatregelen voor hernieuwbare energie in Wallonië

Beslissing over het voorstel van 25 november 2014 van ELIA SYSTEM OPERATOR NV tot aanpassing vanaf 1 januari 2015 van de tarieven voor openbare dienstverplichtingen en van toeslagen en heffingen – Strategische reserve

Met deze beslissing aanvaardt de CREG het voorstel van Elia betreffende het tarief voor de openbare dienstverplichting strategische reserve. Het tarief voor de openbare dienstverplichting strategische reserve bedraagt bijgevolg 0,6110 EUR/MWh netto afgenomen energie. Dit tarief treedt in werking op 1 februari 2015.

Print Contact