Toeslagen en heffingen

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt en van het koninklijk besluit van 2 april 2014 tot vaststelling van de nadere regels betreffende een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de aardgasmarkt

De CREG brengt een gunstig advies uit over het ontwerp van koninklijk besluit en formuleet een aantal inhoudelijke opmerkingen.

Advies over een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels voor de besteding van het saldo van het fonds voor forfaitaire verminderingen voor verwarming met aardgas en elektriciteit

In haar advies merkt de CREG onder meer op dat de vermindering van de federale bijdrage die deze toewijzing met zich meebrengt, ten voordele van alle afnemers moet gebeuren, en niet alleen ten voordele van de huishoudelijke afnemers.

Print Contact