Toeslagen en heffingen

Studie betreffende het aanrekenen van kosten door de distributienetbeheerders als gevolg van de sociale openbaredienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt

Deze studie analyseert de kosten die de distributienetbeheerders aanrekenen als gevolg van de sociale openbare dienstverplichtingen die hen worden opgelegd. De financiering van de sociale openbare dienstverplichtingen kan enerzijds gebeuren door het opnemen van de kosten in de budgetten van de distributienetbeheerders en anderzijds via de financiering door een bijdrage. Deze kosten rekent men via de tarieven door aan de distributienetgebruikers. In deze studie analyseert men om welke specifieke kosten het gaat.

Studie over de federale bijdrage ter compensatie van de inkomstenderving van de gemeenten ingevolge de liberalisering van de elektriciteitsmarkt

Deze studie gaat over de federale bijdrage voor de compensatie van de inkomsten van de gemeensten, die volgt uit de liberalisering van de elektriciteitsmarkt. Eerst geeft men het volledige overzicht en de stand van zaken voor de recuperatie van de door de distributienetbeheerders geprefinancierde bedragen. Vervolgens gaat men in op de beslissingen die de CREG genomen heeft in haar regulerende taak en/of de maatregelen die men in het vooruitzicht stelt over die doorrekening van de recuperatie in de facturen van de eindgebruiker. Ten slotte geeft de studie een eventuele aanbeveling voor de federale overheid om de recuperatie door de distributienetbeheerders van de geprefinancierde bedragen binnen het bestaande wettelijke kader.

Studie over de toepassingsproblemen met betrekking tot de federale bijdrage

Deze studie analyseert de problemen in verband met de interpretatie en toepassing van enkele koninklijke besluiten en wetten, waaronder het koninklijk besluit van 24 maart 2003. Dat besluit gaat over de federale bijdrage om sommige openbare dienstverplichtingen en de kosten van de regulering van en de controle op de elektriciteitsmarkt te financieren. Deze problemen tonen aan dat een hervorming van het systeem van de federale bijdrage noodzakelijk is.

Advies over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt en van het koninklijk besluit van 11 oktober 2002 met betrekking tot de openbare dienstverplichtingen in de elektriciteitsmarkt en over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de gasmarkt en van het koninklijk besluit van 23 oktober 2002 betreffende de openbare dienstverplichtingen in de aardgasmarkt

Print Contact