Transmissie elektriciteit

Studie over de afbakening van het transmissienet ten aanzien van aansluitingsinstallaties en directe lijnen

De grenzen van het transmissienet voor elektriciteit bepalen het toepassingsgebied van het systeem van de regulated third party access (RTPA). De RTPA vormt de basis voor de liberalisering van de Belgische elektriciteitsmarkt, daarom is het van belang dat men de grenzen van het transmissienet duidelijk vastlegt. Op vraag van Elia voerde de CREG deze studie uit om de grenzen van het transmissienet voor elektriciteit te onderzoeken. De toegang tot het transmissienet is cruciaal voor de liberalisering van de elektriciteitsmarkt. De studie bestudeert de begrippen ‘transmissienet’, ‘aansluitingsinstallatie’ en ‘directe lijn’.

Advies over het voorontwerp van koninklijk besluit betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van het indicatief programma van de productiemiddelen van elektriciteit, van het ontwikkelingsplan van het transmissienet voor elektriciteit en van het indicatief plan van bevoorrading in aardgas

Studie over de controle van het pensioendossier van de transmissieactiviteit

Deze studie bevat de vervollediging van enkele elementen van het pensioendossier van de transmissieactiviteit, dat de CREG in studie (F)020603-CDC-087 aan Electrabel had toegekend. Electrabel moest namelijk nog verklaren waarom hij in het voorgelegde pensioendossier personen opnam die via de circularisatieperiode verklaarden dat zij nooit of slechts gedurende periode in de transmissieactiviteit hebben gewerkt. Ook ontbrak er enerzijds nog een kopie van de ontbrekende, ingevulde en ondertekende optieformulieren van de toekomstige rentetrekkers, waarin zij opteren voor het rentesysteem. Anderzijds ontbraken documenten om uitzonderlijke of speciale premies toe te kennen aan een aantal weduwen.

Studie over het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980 en van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt

In 2001 nam de Ministerraad enkele beslissingen, zoals het afschaffen van het Controlecomité voor de Elektriciteit en het Gas op 1 juli 2003 en de overdracht van zijn bevoegdheden naar de CREG en dat de CREG een studie moest maken over de kosten van de distributiesector voor elektriciteit en een onderzoek moest voeren in verband met de tariefhandicap, die het Beheerscomité van de elektriciteitsondernemingen meedeelde. Verder besliste de Ministerraad om binnen de CREG een ombudsfunctie voor de elektriciteits- en gassector te ontwikkelen naar het voorbeeld van de beste praktijken in andere sectoren en om de controle op het budget van de CREG te verscherpen. De Staatssecretaris voor Energie moest deze beslissingen vertalen in een wetsontwerp waarin hij ook het nieuwe reguleringskader voor de markt van de niet-vrije afnemers moest voorzien. Deze studie onderzoekt de impact van het wetsontwerp en bespreekt het artikelsgewijs.

Studie over de impact van het aanvullend protocol van 8 oktober 2001, met betrekking tot de transmissienetbeheerder, gesloten tussen de Belgische Staat, de N.V. Electrabel, de N.V. SPE, de C.V.B.A. CPTE en de C.V.B.A. Publi-T

Deze studie maakt een raming van de impact van het aanvullend protocol van 8 oktober 2001 met betrekking tot het transmissiebeheer. Enerzijds onderzoekt de studie de impact op de kosten van het transport, die de consumenten van elektriciteit zullen moeten dragen. Anderzijds bestudeert ze de impact in vergelijking met de actuele kost van het transport, zoals die in de prijs van de kWh wordt weerspiegeld.

Studie over het voorstel van de Europese Commissie van een verordening betreffende de toegangsvoorwaarden tot het netwerk voor grensoverschrijdende uitwisselingen van elektriciteit

Op het Forum van Firenze van 7 en 8 mei 2001 heeft de CREG officieel kennisgenomen van de intentie van de Europese Commissie om de toegang tot het transmissienet voor grensoverschrijdende transacties in elektriciteit via een verordening te regelen. Aangezien het Belgische transmissienet in het centrum van het Europese continentale transmissienet ligt, is er dus wegens grensoverschrijdende transacties veel transit over het Belgische transmissienet. Het uiteindelijke doel van dit voorstel van de Europese Commissie is om een werkelijk geïnterneerde interne elektriciteitsmarkt te creëren. Deze doelstelling is immers nog niet bereikt, omdat slechts 8% van de totale elektriciteitsproductie fysisch uitgewisseld wordt tussen de Europese Lidstaten.

Print Contact