Transmissie elektriciteit

Beslissing over de vraag tot goedkeuring van het aangepast geactualiseerd tariefvoorstel 2016-2019, ingediend door de nv Elia System Operator, met het oog op de dekking van de kosten die verband houden met het Modular Offshore Grid (MOG)

De CREG besliste om het aangepast geactualiseerd tariefvoorstel goed te keuren.

Beslissing over het gewijzigde gemeenschappelijk voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR en alle transmissiesysteembeheerders voor belangrijke organisatorische vereisten, taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot gegevensuitwisseling

In samenspraak met de andere betrokken regulerende instanties keurde de CREG het gewijzigde KORRR-voorstel goed.

Beslissing over het aangepaste voorstel van de NV Elia System Operator van over haar bijdrage aan de kosten van de in België aangewezen NEMO’s voor de vaststelling, wijziging en uitvoering van de eenvormige day-ahead- en intradaykoppeling

De CREG keurt het aangepast voorstel van Elia goed.

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR voor de vrijstelling van de verplichting om afzonderlijk opwaartse en neerwaartse balanceringscapaciteit aan te kopen voor de frequentieherstelreserves met automatische activering

De CREG besloot het voorstel goed te keuren.

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel voor de vrijstelling van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR voor de vrijstelling van de betrokken transmissiesysteembeheerders om aanbieders van balanceringsdiensten toestemming te geven hun verplichtingen om balanceringscapaciteit ter beschikking te stellen, over te dragen

De CREG besloot, in samenspraak met de andere betrokken regulerende instanties, het voorstel goed te keuren.

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel door de NV ELIA SYSTEM OPERATOR voor gemeenschappelijke en geharmoniseerde regels en processen voor de uitwisseling en inkoop van balanceringscapaciteit voor frequentiebegrenzingsreserves

De CREG besloot, in samenspraak met de andere betrokken regulerende instanties, het voorstel goed te keuren.

Advies over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2002 houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe

De CREG uitte geen fundamentele bezwaren tegen de wijziging, maar formuleerde een aantal opmerkingen.

Beslissing over de vraag tot goedkeuring van het geactualiseerd tariefvoorstel tot aanpassing vanaf 1 januari 2019 van het tarief voor de financiering van de openbare dienstverplichting van de strategische reserve, ingediend door de nv Elia System Operator

De CREG keurt het aangepast geactualiseerd tariefvoorstel over het tarief voor de financiering van de openbare dienstverplichting van de strategische reserve goed.

Beslissing over de goedkeuringsaanvraag van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR en alle transmissiesysteembeheerders van de Channel capaciteitsberekeningsregio voor een gewijzigd voorstel voor de gemeenschappelijke gecoördineerde capaciteitsberekeningsmethodologieën voor de day-ahead en intradaymarkten

De CREG besloot, na twee eerdere wijzigingsverzoeken, het gewijzigde voorstel goed te keuren.

Print Contact