Transport aardgas

Beslissing over de door de NV Fluxys Belgium voorgestelde wijzigingen van het Standaard aardgasvervoerscontract, het Aardgasvervoersprogramma en van de bijlagen A, B, C1 en G van het Toegangsreglement voor Aardgasvervoer

Fluxys Belgium heeft bij de CREG een aanvraag ingediend tot goedkeuring van wijzigingen van het Standaard Aardgasvervoerscontract, het Aardgasvervoersprogramma en van bijlagen A, B, C1 en G van het Toegangsreglement voor Aardgasvervoer. Met deze beslissing keurt de CREG de voorgestelde wijzigingen goed en beslist dat deze in werking treden op 2 april 2015.

Nota over de opvallende evoluties op de Belgische groothandelsmarkten elektriciteit en gas in 2014

In deze beknopte nota gaat de CREG in op de opvallende evoluties op de Belgische groothandelsmarkten voor elektriciteit en gas in 2015. Zo noteren we voor elektriciteit een recordinvoer van 20,8 TWh op een stabiele elektriciteitsafname van 77 TWh. Reden hiervoor is de onbeschikbaarheid van een aantal nucleaire eenheden. Verder stijgt in 2015 de gasconsumptie met bijna 10% en dit in alle segmenten (distributie, industrie, elektriciteitcentrales). De prijzen op de langetermijnmarkt voor elektriciteit zijn eind 2015 fors gedaald door de heropstart van de nucleaire centrales. Ook de prijzen voor aardgas dalen sterk in de loop van 2015, en dit zowel op de korte- als de lange-termijnmarkt. Elektriciteitsprijzen op de langetermijnmarkt dalen hiermee tot op hetzelfde niveau als Frankrijk maar liggen nog steeds boven het niveau van Nederland en zeker van Duitsland. De gasprijzen liggen al jaren nagenoeg op hetzelfde niveau als de buurlanden, met uitzondering van Frankrijk waar de groothandelsprijzen hoger liggen.

Beslissing over de door de NV Fluxys Belgium ingediende aanvraag tot goedkeuring van de bestaande binnen-de-dag-verplichtingen om het gebruik ervan te kunnen voortzetten en tot aanwijzing als partij die de prognoses opstelt inzake gasbalancering van het aardgasvervoersnet

In april 2014 heeft Fluxys Belgium bij de CREG een aanvraag ingediend om de bestaande binnen-de-dag-verplichtingen voor gasbalancering goed te keuren. In haar beslissing geeft het directiecomité van de CREG hiervoor groen licht. De CREG is immers van oordeel dat het ter beschikking stellen van uurlijkse informatie aan de netgebruikers de mogelijkheid biedt hun posities bij te sturen via nominaties op uurbasis, zodat het marktgestuurd balanceringssysteem beter functioneert. Verder meent de CREG dat deze verplichtingen de rol van de TSO inzake balancering tot een minimum beperken en de netgebruikers zelf maximaal responsabiliseren. Tot slot voldoen de bestaande binnen-de-dag verplichtingen aan de criteria bedoeld in de Netwerkcode Balancering.

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van de belangrijkste voorwaarden voor de toegang tot de LNG overslagdiensten van de N.V. Fluxys LNG

Op 1 september 2014 heeft Fluxys LNG een aanvraag tot goedkeuring van drie documenten bij de CREG ingediend: het Standaard LNG contract-overeenkomst voor LNG overslagdiensten (LTSA), het Toegangsreglement voor LNG en het LNG-programma.
In haar beslissing van 3 oktober 2014 heeft de CREG de 3 documenten goedgekeurd.

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van de gewijzigde bijlagen B, C1, C2, D1, H1 en H2 van het Toegangsreglement voor Opslag alsook het overeenkomstig gewijzigde Opslagprogramma en glossarium van definities van de N.V. Fluxys Belgium

Met het voorstel beoogt Fluxys Belgium voor haar opslagdiensten een verdere flexibilisering van het aanbod met een uitbreiding van de diensttermijnen, een versoepeling van de samenstelling van de diensten en een vereenvoudiging van de regels voor de toewijzing van de diensten. De CREG vraagt dat Fluxys Belgium het effect van de wijzigingen op de markt zou opvolgen en haar hierover zou informeren. De wijzigingen worden uitvoerbaar tegenover de opslaggebruikers vanaf de datum van publicatie op de website van de NV Fluxys Belgium die de CREG hiervan op de hoogte brengt.

Nota over de opvallende evoluties op de Belgische groothandelsmarkten elektriciteit en gas in 2013

De CREG geeft in deze nota op beknopte wijze een overzicht van de belangrijkste evoluties op de Belgische groothandelsmarkt voor elektriciteit en gas. Deze nota is ter aanvulling van de meer gedetailleerde studie die de CREG jaarlijks maakt over de groothandelsmarkt en die in de komende maanden gefinaliseerd wordt.

Beslissing over de door de NV Fluxys Belgium voorgestelde wijzigingen van het Aardgasvervoersprogramma en van de bijlagen A, B, E en G van het Toegangsreglement voor Aardgasvervoer

Met deze beslissing keurt de CREG de door Fluxys Belgium voorgestelde wijzigingen van het Aardgasvervoersprogramma en van het Toegangsreglement voor Aardgasvervoer goed en beslist dat deze in werking treden vanaf 1 november 2013.

Print Contact