Transport aardgas

Beslissing over de door de NV Fluxys Belgium voorgestelde terugkoopprijzen in het kader van de stimuleringsregeling voor overboeking en terugkoop van additionele capaciteit

De CREG keurt de door Fluxys Belgium voorgestelde terugkoopprijzen, in het kader van de stimuleringsregeling voor overboeking en terugkoop van additionele capaciteit, goed. Na een periode van zes maanden brengt Fluxys Belgium aan de CREG over de terugkoopregeling verslag uit, waarna zij desgevallend Fluxys Belgium kan verzoeken de goedgekeurde regeling te herzien.

Beslissing over de door de NV Fluxys Belgium voorgestelde wijzigingen van het Aardgasvervoersprogramma en van de bijlagen A, B en C3 van het Toegangsreglement voor Aardgasvervoer met het oog op de verbetering van de kwaliteitsconversiediensten

In het kader van de optimalisatie van haar dienstenaanbod heeft Fluxys Belgium een voorstel met verbeteringen aan haar diensten voor kwaliteitsconversie uitgewerkt en hierover tussen 12 augustus 2013 en 21 augustus 2013 een marktraadpleging gehouden. De CREG is van oordeel dat door het voorstel de beschikbaarheid van de dienst verhoogt en het operationeel gebruik voor de netgebruiker vereenvoudigt. Ook meent de CREG dat het voorstel in ruime mate tegemoet komt aan de verwachtingen van de betrokken stakeholders. Daarom heeft de CREG in haar beslissing de voorgestelde wijzigingen goedgekeurd en heeft zij beslist dat de wijzigingen in werking treden op 1 november 2013.

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van een wijziging van het Standaardcontract voor aardgasvervoer (Artikel 14.1.1, (ii))

Met deze beslissing keurt de CREG de aanvraag tot goedkeuring van een wijziging van het Standaard aardgasvervoerscontract, zoals ingediend door de N.V. Fluxys Belgium bij de CREG op 19 september 2013 goed. Deze wijziging betreft een verlaging van de kredietrating in hoofde van de bevrachters van A Standard&Poor's//Fitch naar BBB+ of van A3 Moody's naar Baa1. Hierdoor stelt de N.V. Fluxys Belgium zich in lijn met de kredietvoorwaarden die door de TSOs van de omringende landen van België gevraagd worden aan hun bevrachters.

Eindbeslissing over de aanvraag tot certificering van Interconnector (UK) Limited

Met deze beslissing certificeert de CREG de beheerder van de pijpleiding tussen Groot Brittannië en België volgens het model van de volledige eigendomsontvlechting. Na advies van de Europese Commissie en in gezamenlijk overleg met Ofgem, de energieregulator van Groot Brittannië, zal de CREG de Interconnector (UK) Limited in een overgangsfase tot 3 maart 2015 begeleiden naar een nieuwe structuur, waarin de systeembeheerder volledig gescheiden werkt van aardgasleveranciers en –producenten.

Beslissing over de door de N.V. Fluxys Belgium voorgestelde wijzigingen van het Standaard Aardgasvervoerscontract, de bijlagen A en B van het Toegangsreglement voor Aardgasvervoer en het Aardgasvervoersprogramma

Om het aanbod van vervoerscapaciteit via PRISMA mogelijk te maken was het noodzakelijk om het Standaard Aardgasvervoerscontract, het Toegangsreglement voor Aardgasvervoer en het Aardgasvervoersprogramma op een aantal plaatsen te wijzigen. Fluxys Belgium heeft, na overleg met de CREG, een ontwerp van gewijzigd Standaard Aardgasvervoerscontract, Toegangsreglement voor Aardgasvervoer en Aardgasvervoersprogramma ter consultatie voorgelegd aan de marktspelers en nadien ingediend bij de CREG. De CREG heeft beslist de door Fluxys Belgium voorgestelde wijzigingen goed te keuren.

Beslissing over de door de N.V. FLUXYS BELGIUM voorgestelde wijzigingen van bijlage 1 van het standaardcontract voor de toegang van de eindafnemer tot het aardgasvervoersnet (het zgn. “standaard aansluitingscontract")

De door Fluxys Belgium voorgestelde wijzigingen hebben betrekking op het mogelijk maken van de volumemeting door middel van ultrasoonmeting. In overeenstemming met artikel 108 van de gedragscode werden de marktpartijen geconsulteerd over de door Fluxys Belgium voorgestelde wijzigingen. Er werden geen commentaren en/of opmerkingen door Fluxys Belgium ontvangen. De CREG stelt vast dat de door Fluxys Belgium voorgestelde aanpassingen nieuwe meettechnieken mogelijk maken. De CREG heeft geen opmerkingen bij deze aanpassingen en keurt bijgevolg de voorgestelde wijzigingen goed. De huidige door de CREG goedgekeurde wijzigingen van bijlage 1 van het standaard aansluitingscontract treden overeenkomstig artikel 107 van de gedragscode in werking op de datum van bekendmaking ervan door Fluxys Belgium op haar website met vermelding van de datum van goedkeuring door de CREG en van hun inwerkingtreding.

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van de herziene Bijlage A Vervoersmodel van het Toegangsreglement voor Aardgasvervoer van de N.V. Fluxys Belgium

In de periode aansluitend op de invoering van het nieuwe vervoersmodel (01 oktober 2012) heeft Fluxys Belgium vastgesteld dat de oorspronkelijk voorziene bepalingen aanleiding kunnen geven tot opportunistisch gedrag door sommige netgebruikers met een einde-van-de-dag overschot gaspositie en dit ten koste van alle netgebruikers met een tekort gaspositie en omgekeerd. Fluxys Belgium heeft bijgevolg geoordeeld dat het aangewezen is om een aantal bepalingen van de Bijlage A "Vervoersmodel" van het toegangsreglement voor gasvervoer te wijzigen. Fluxys Belgium heeft via een formele marktbevraging op haar website alle marktpartijen uitgenodigd opmerkingen en/of suggesties omtrent de voorgestelde wijzigingen mee te delen. Fluxys Belgium heeft van de netgebruikers geen opmerkingen en/of suggesties ontvangen. De CREG is van mening dat de door Fluxys Belgium voorgestelde aanpassing eventueel opportunistisch gedrag en de daaruit voortvloeiende marktverstoring zal voorkomen. Bijgevolg komt deze wijziging tegemoet aan de bezorgdheid van de CREG dat de marktvoorwaarden billijk en evenwichtig moeten zijn.

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het Standaard LNG-contract, het Toegangsreglement voor LNG en het LNG-programma van de N.V. Fluxys LNG

Op 3 oktober 2012 heeft Fluxys LNG een aanvraag tot goedkeuring van drie documenten bij de CREG ingediend: het Standaard LNG contract, het Toegangsreglement voor LNG en het LNG-programma. Op 13 november 2012 heeft FLuxys LNG een brief naar de CREG gestuurd met daarin opgenomen een voorstel van aanpassing. In haar beslissing van 15 november 2012 heeft de CREG de 3 documenten goedgekeurd.

Print Contact