Transport aardgas

Beslissing over de door FLUXYS N.V. voorgestelde wijzigingen van het standaardcontract voor de toegang van de eindafnemer tot het aardgasvervoersnet (het zgn. “standaard aansluitingscontract”)

De door Fluxys voorgestelde wijzigingen van het standaard aansluitingscontract strekken ertoe dit contract af te stemmen op de inhoud van de nieuwe gedragscode. De CREG keurt de door Fluxys voorgestelde wijzingen van het standaard aansluitingcontract goed.

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het Standaard Opslagcontract, het Toegangsreglement voor Opslag en het Opslagprogramma van de N.V. Fluxys

In deze beslissing keurt de CREG de voorstellen van Fluxys in haar geheel af. Ondanks de voorafgaande voorbereiding en het overleg tussen de CREG en Fluxys, betreurt de CREG deze afkeuring. De CREG maakt bezwaren van zowel contractuele, technische als commerciële aard, in het bijzonder aangaande de bepalingen over de gaskwaliteit en over de secundaire markt. De CREG formuleert ook suggesties om Fluxys toe te laten snel een nieuw voorstel ter goedkeuring in te dienen en zo aan de markt de mogelijkheid te bieden om voor het komende jaar opslagdiensten te onderschrijven.

Studie over de actualisering van de studie (F)101105-CDC-984 betreffende wijzigingen aan te brengen aan de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen voor het verbeteren van de werking en de opvolging van de aardgasmarkt en in overeenstemming met de Richtlijn 2009/73/EG van het Europees parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en tot intrekking van Richtlijn 2003/55/EG

Deze studie biedt een actualisering van studie (F)101105-CDC-984 van de CREG. De bedoeling van die studie was om de nodige wijzigingen aan te geven en te verantwoorden welke wijzigingen men moet aanbrengen aan de gaswet om de werking en de opvolging van de gasmarkt te verbeteren. Hierbij moest men rekening houden met de nieuwe Europese wetgeving, het zogenaamde ‘derde energiepakket’.

Beslissing tot goedkeuring van de relevante punten van het transmissiesysteem van de NV Fluxys en van de Interconnector (UK) Limited volgens Verordening (EG) nr. 715/2009

In deze beslissing keurt de CREG de lijst van punten op de aardgasvervoersnetten goed waarvan de operatoren de vooropgestelde informatie moeten publiceren. Het betreft informatie met betrekking tot het aanbod en het gebruik van de beschikbare capaciteit op elk punt.

Studie over de berekening van capaciteit voor toegang tot het aardgasvervoersnet

Deze studie biedt vanuit theoretische inzichten een beter begrip van de componenten die de capaciteit voor toegang tot het aardgasnet bepalen, zoals de vervoerscapaciteit, de berekening voor capaciteit en de opvolging van de benutting. Ze stelt de vervoersnetbeheerder richtlijnen voor voor een meer doorzichtige, coherente en optimale methode voor capaciteitsberekeningen. Ten slotte geeft ze een beter inzicht in de groeiende divergentie tussen het fysisch netgebruik en het contractueel netgebruik door de bevrachters.

Study on the development of a new model for gas transmission

In augustus 2010 startte de CREG een consultatieronde over haar voorstel van basisprincipes voor een nieuw vervoersmodel voor de transmissie van aardgas. Tussen eind september en halfweg december hield de CREG 43 bilaterale overlegvergaderingen met de marktpartijen die deelnamen aan de openbare consultatie. Deze studie gaat over de resultaten van deze consultatieronde, de aandachtspunten die de CREG zal meenemen in haar overleg met Fluxys en de verdere stappen voor het opleggen van een nieuw vervoersmodel voor de transmissie van aardgas.

Studie over de ontwikkeling van een nieuw vervoersmodel voor transmissie van aardgas

In augustus 2010 startte de CREG een consultatieronde over haar voorstel van basisprincipes voor een nieuw vervoersmodel voor de transmissie van aardgas. Tussen eind september en halfweg december hield de CREG 43 bilaterale overlegvergaderingen met de marktpartijen die deelnamen aan de openbare consultatie. Deze studie gaat over de resultaten van deze consultatieronde, de aandachtspunten die de CREG zal meenemen in haar overleg met Fluxys en de verdere stappen voor het opleggen van een nieuw vervoersmodel voor de transmissie van aardgas.

Studie over de wijzigingen aan te brengen aan de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen voor het verbeteren van de werking en de opvolging van de aardgasmarkt en in overeenstemming met de Richtlijn 2009/73/EG van het Europees parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en tot intrekking van Richtlijn 2003/55/EG

Ieder jaar wordt de markt opener voor mededinging, maar er blijven problemen bestaan. De Europese Commissie benadrukt in haar jaarrapport over de totstandbrenging van de interne markt voor gas en elektriciteit dat men inspanningen leverde om de mededinging op de groothandelsmarkt en in de context van regionale initiatieven te verbeteren. Toch stelt de Commissie een gemengde balans op over de vooruitgang van de interne energiemarkt. Deze studie geeft een gedetailleerd overzicht van de wijzigingen die men moet aanbrengen in de gaswet om de werking en opvolging van de aardgasmarkt te verbeteren. Hierbij houdt men rekening met de nieuwe Europese teksten over het ‘derde energiepakket’.

Print Contact