Transport aardgas

Studie over de toepassing van de gedragscode op de doorvoer van aardgas

Al sinds de 17de eeuw is de vrije doorvoer van goederen en personen een algemeen grondbeginsel van het internationaal recht. De meeste verdragen over doorvoer leggen een Most Favoured Nation Treatment op. Dit houdt in dat men doorvoerverkeer niet nadeliger mag behandelen al naargelang het land naar of van hetwelk men doorvoert. Het komt dus neer op een verbod van discriminatie en dit beginsel vormt de rode draad in de gedragscode. In deze studie gaat men eerst in op het internationaal juridisch kader over doorvoer. Vervolgens bespreekt men het toepassingsgebied van de doorvoerrichtlijn en de gasrichtlijn. Ten slotte maakt de studie een analyse van de markt voor binnenlands vervoer en doorvoer van aardgas.

Studie over het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980 en van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt

In 2001 nam de Ministerraad enkele beslissingen, zoals het afschaffen van het Controlecomité voor de Elektriciteit en het Gas op 1 juli 2003 en de overdracht van zijn bevoegdheden naar de CREG en dat de CREG een studie moest maken over de kosten van de distributiesector voor elektriciteit en een onderzoek moest voeren in verband met de tariefhandicap, die het Beheerscomité van de elektriciteitsondernemingen meedeelde. Verder besliste de Ministerraad om binnen de CREG een ombudsfunctie voor de elektriciteits- en gassector te ontwikkelen naar het voorbeeld van de beste praktijken in andere sectoren en om de controle op het budget van de CREG te verscherpen. De Staatssecretaris voor Energie moest deze beslissingen vertalen in een wetsontwerp waarin hij ook het nieuwe reguleringskader voor de markt van de niet-vrije afnemers moest voorzien. Deze studie onderzoekt de impact van het wetsontwerp en bespreekt het artikelsgewijs.

Studie over de openbare dienstverplichtingen in de gassector

De Koning kan, na advies van de CREG, openbare dienstverplichtingen opleggen aan de houders van vervoers- en leveringsvergunningen. Aangezien er nog geen eenduidige definitie was, voert de CREG deze studie uit over de draagwijdte en de invulling van dit begrip. Na een aantal algemene opmerkingen, licht men de Europese en de Belgische context toe. Verder analyseert men het begrip ‘openbare dienstverplichtingen’, bespreekt men de financiering ervan en heeft men het over de publicatie- en meldingsplicht.

Advies over het koninklijk besluit betreffende objectieve, niet-discriminatoire en transparante criteria voor de uitoefening van de bijzondere rechten verbonden aan de bijzondere aandelen, ten voordele van de staat, ingevoerd bij koninklijk besluit van 10 juni 1994 in de nationale maatschappij der pijpleidingen en bij koninklijk besluit van 16 juni 1994 in Distrigas

Print Contact