Transport aardgas

Advies betreffende een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 1966 tot verklaring van openbaar nut voor het oprichten van gasvervoerinstallaties, van het koninklijk besluit van 11 maart 1966 betreffende de te nemen veiligheidsmaatregelen bij de oprichting en bij de exploitatie van installaties voor gasvervoer door middel van leidingen en van het koninklijk besluit van 14 mei 2002 betreffende de vervoersvergunning voor gasachtige producten en andere door middel van leidingen, tot bepaling van de inwerkingtreding van diverse bepalingen van de wet van 8 mei 2014 houdende diverse bepalingen inzake energie en ter omschrijving van de nadere regels van het vermoeden van openbaar nut, bedoeld in artikel 8/7 van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen

Beslissing betreffende de verlenging van de geldigheid van de vergoedingsmethodologie met betrekking tot de toegangsovereenkomst met Interconnector (UK) en het toegangsreglement van Interconnector (UK) tot het kalenderjaar 2017

Na een marktbevraging eind 2016 heeft Interconnector(UK) haar voorstellen tot aanpassing van haar toegangsreglement en vergoedingsmethodologie bij de CREG en Ofgem ingediend. Op 22 december 2016 heeft de CREG haar goedkeuring van de huidige vergoedingsmethodologie verlengd tot 31 december 2017.

De gedragscode inzake de toegang tot het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas en de LNG-installatie verplicht de beheerders, Fluxys Belgium voor zijn vervoers- en opslagactiviteiten en Fluxys LNG voor zijn LNG-terminallingactiviteiten om standaardcontracten, toegangsreglementen en dienstenprogramma's op te stellen en aan de CREG ter goedkeuring voor te leggen.

Het nieuwe vervoersmodel Entry/Exit vereenvoudigt sterk de toegang tot het aardgasvervoersnet en schept de voorwaarden om de liquiditeit van de aardgasmarkt te verbeteren

De CREG en Fluxys bestuderen nieuwe aanpak voor vervoersdiensten vanaf eind 2012

In het verlengde van een aantal marktbevragingen in 2010 is Fluxys met de federale regulator voor elektriciteit en gas CREG overeengekomen een project te starten om eind 2012 een nieuw model te lanceren voor toegang tot het Fluxys-vervoersnet. Met het nieuwe model zullen systeemgebruikers voor het geheel van de vervoersdiensten nog
soepeler capaciteit in het Belgische net kunnen boeken en gebruiken.

De CREG en de CRE stellen vast dat Fluxys en GRTgaz vooruitgang boeken op het grenspunt Blaregnies / Taisnières en zetten hun inspanningen verder om de liquiditeit van de markt te verbeteren

Een werkgroep is opgericht samen met de gasvervoerders Fluxys en GRTgaz met het oog op de studie van toepasbare maatregelen.

Print Contact