Transport aardgas

De CREG certificeert Fluxys Belgium

De federale energieregulator CREG heeft Fluxys Belgium gecertificeerd als vervoerssysteembeheerder die volledig gescheiden werkt van aardgasleveranciers en -producenten. Daarmee behoort België tot de eerste Europese landen met een vervoerssysteembeheerder voor aardgas die gecertificeerd is volgens het model van de volledige ontvlechting.

Eindbeslissing over de aanvraag tot benoeming van mevrouw Valérie Vandegaart als nalevingsfunctionaris van de N.V. Balansys en de goedkeuring van de voorwaarden betreffende het mandaat of de arbeidsvoorwaarden, met inbegrip van de duur van het mandaat van de nalevingsfunctionaris

Deze beslissing kadert in het operationeel maken van de onderneming Balansys, die optreedt als balancing operator voor het geografische gebied België-Luxemburg, of de geïntegreerde H-gasmarkt en de L-gasmarkt. Met deze integratie worden de commerciële balancingactiviteiten van de transmissienetbeheerders Fluxys Belgium en Creos overgedragen aan Balansys, waarvan beide bedrijven aandeelhouder zijn.

Nota over kerndata voor de vervoersmarkt voor aardgas in België in 2015 - Vergelijking met 2014

Uit deze overzichtsnota over de evolutie van de vervoersmarkt voor aardgas in 2015 blijkt dat het totale aardgasverbruik in dat jaar 175,8 TWh bedroeg. Dit is een stijging van 9,6 % ten opzichte van het verbruik in 2014 (160,4 TWh). De stijging is het resultaat van een toename van de gasconsumptie in alle verbruikerssegmenten (distributienetten, industriële sites en sites voor elektriciteitsproductie). In 2015 heeft één bijkomende onderneming activiteiten opgestart voor levering op het vervoersnet. De top 3 van de leveringsondernemingen blijft ongewijzigd ten opzichte van 2014, evenals hun respectieve plaats, maar hun gezamenlijk marktaandeel zakt van 69,4 % naar 65,5 %. De HHI-index – die een indicatie geeft van de marktconcentratie - geeft eenzelfde signaal en daalt van ruim 2000 tot onder de 1800 punten.

Eindbeslissing over de aanvraag door de NV Fluxys Belgium tot aanwijzing als partij die de prognoses opstelt inzake gasbalancering van het aardgasvervoersnet

In het kader van de Europese netwerkcode balancing vraagt Fluxys Belgium de CREG om te worden aangewezen als de partij die de prognoses opstelt in een balanceringszone. Het gaat meer bepaald om de niet binnen-de-dag gemeten afnames uit het aardgasvervoersnet door een netgebruiker en om de daaruit voortvloeiende allocaties. Sinds de invoering van het nieuwe vervoersmodel op 1 oktober 2012 werd Fluxys Belgium al impliciet aanvaard als verantwoordelijke partij. Na raadpleging van de betrokken transmissie- en distributiesysteembeheerders heeft de CREG beslist deze aanvraag goed te keuren.

Print Contact