Transport aardgas

Eindbeslissing over de aanvraag tot benoeming van mevrouw Valérie Vandegaart als nalevingsfunctionaris van de N.V. Balansys en de goedkeuring van de voorwaarden betreffende het mandaat of de arbeidsvoorwaarden, met inbegrip van de duur van het mandaat van de nalevingsfunctionaris

Deze beslissing kadert in het operationeel maken van de onderneming Balansys, die optreedt als balancing operator voor het geografische gebied België-Luxemburg, of de geïntegreerde H-gasmarkt en de L-gasmarkt. Met deze integratie worden de commerciële balancingactiviteiten van de transmissienetbeheerders Fluxys Belgium en Creos overgedragen aan Balansys, waarvan beide bedrijven aandeelhouder zijn.

Nota over kerndata voor de vervoersmarkt voor aardgas in België in 2015 - Vergelijking met 2014

Uit deze overzichtsnota over de evolutie van de vervoersmarkt voor aardgas in 2015 blijkt dat het totale aardgasverbruik in dat jaar 175,8 TWh bedroeg. Dit is een stijging van 9,6 % ten opzichte van het verbruik in 2014 (160,4 TWh). De stijging is het resultaat van een toename van de gasconsumptie in alle verbruikerssegmenten (distributienetten, industriële sites en sites voor elektriciteitsproductie). In 2015 heeft één bijkomende onderneming activiteiten opgestart voor levering op het vervoersnet. De top 3 van de leveringsondernemingen blijft ongewijzigd ten opzichte van 2014, evenals hun respectieve plaats, maar hun gezamenlijk marktaandeel zakt van 69,4 % naar 65,5 %. De HHI-index – die een indicatie geeft van de marktconcentratie - geeft eenzelfde signaal en daalt van ruim 2000 tot onder de 1800 punten.

Eindbeslissing over de aanvraag door de NV Fluxys Belgium tot aanwijzing als partij die de prognoses opstelt inzake gasbalancering van het aardgasvervoersnet

In het kader van de Europese netwerkcode balancing vraagt Fluxys Belgium de CREG om te worden aangewezen als de partij die de prognoses opstelt in een balanceringszone. Het gaat meer bepaald om de niet binnen-de-dag gemeten afnames uit het aardgasvervoersnet door een netgebruiker en om de daaruit voortvloeiende allocaties. Sinds de invoering van het nieuwe vervoersmodel op 1 oktober 2012 werd Fluxys Belgium al impliciet aanvaard als verantwoordelijke partij. Na raadpleging van de betrokken transmissie- en distributiesysteembeheerders heeft de CREG beslist deze aanvraag goed te keuren.

Nota over de opvallende evoluties op de Belgische groothandelsmarkten elektriciteit en gas in 2015

In deze beknopte nota gaat de CREG in op de opvallende evoluties op de Belgische groothandelsmarkten voor elektriciteit en gas in 2015. Zo noteren we voor elektriciteit een recordinvoer van 20,8 TWh op een stabiele elektriciteitsafname van 77 TWh. Reden hiervoor is de onbeschikbaarheid van een aantal nucleaire eenheden. Verder stijgt in 2015 de gasconsumptie met bijna 10% en dit in alle segmenten (distributie, industrie, elektriciteitcentrales). De prijzen op de langetermijnmarkt voor elektriciteit zijn eind 2015 fors gedaald door de heropstart van de nucleaire centrales. Ook de prijzen voor aardgas dalen sterk in de loop van 2015, en dit zowel op de korte- als de lange-termijnmarkt. Elektriciteitsprijzen op de langetermijnmarkt dalen hiermee tot op hetzelfde niveau als Frankrijk maar liggen nog steeds boven het niveau van Nederland en zeker van Duitsland. De gasprijzen liggen al jaren nagenoeg op hetzelfde niveau als de buurlanden, met uitzondering van Frankrijk waar de groothandelsprijzen hoger liggen.
Deze nota geeft een eerste overzicht van 2015 in afwachting van de gedetailleerde monitoringstudies die de CREG jaarlijks maakt en in de komende maanden uitwerkt.

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het door NV Fluxys Belgium aangepast voorstel van het Aardgasvervoersprogramma en van de bijlagen A, B en G van het Toegangsreglement voor Aardgasvervoer

Begin december 2015 diende Fluxys Belgium bij de CREG een aanvraag in tot goedkeuring van wijzigingen aan het Aardgasvervoers-programma en aan een aantal bijlagen van het Toegangsreglement voor Aardgasvervoer. Doel is eindgebruikers die rechtstreeks aangesloten zijn op het hogedruknet (zoals elektrische centrales en industriële eindklanten) een nieuwe dienst te bieden naast het bestaande aanbod van jaarlijkse, seizoens- en korte termijndiensten. Deze nieuwe dienst zal worden gecommercialiseerd onder de naam Fix/Flex. Daarnaast bieden de voorgestelde wijzigingen netgebruikers de mogelijkheid diensten te onderschrijven onder het kalenderdagregime. Met haar beslissing van 17 december 2015 keurt de CREG de voorgestelde wijzigingen goed. De wijzigingen treden in werking vanaf 1 januari 2016. De intekenperiode voor de nieuwe diensten loopt tot en met 31 januari 2016.

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van de door NV Fluxys Belgium aangepast voorstel van het Standaard aardgasvervoerscontract, het Aardgasvervoersprogramma en van de bijlagen A, B, C1, C3, E, G en H van het Toegangsreglement voor Aardgasvervoer

Midden oktober diende Fluxys Belgium bij de CREG een herwerkte aanvraag in tot goedkeuring van wijzigingen aan een aantal contracten. Doel van deze wijzigingen was de aanpassing van het dienstenaanbod aan de invoering van de netwerkcode Capacity Allocation. Fluxys Belgium meldt ook dat de integratie van de hubdiensten op een later tijdstip zal volgen. Met betrekking tot de Interconnectie Akkoorden laten ze weten dat ze de stand van zaken zullen meedelen in het kader van de implementatie van de netwerkcode Interoperability. De aanpassingen van het dienstenaanbod voor bepaalde types eindklanten tot slot worden ter raadpleging voorgelegd en apart ter goedkeuring ingediend. In haar beslissing van 29 oktober keurt de CREG de voorgestelde wijzigingen goed en beslist zij dat deze in werking treden vanaf 1 november 2015.

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van de door NV Fluxys Belgium voorgestelde wijzigingen van het Standaard aardgasvervoerscontract, het Aardgasvervoersprogramma en van de bijlagen A, B, C1, C3, E, G, H en de nieuwe bijlage C5 van het Toegangsreglement voor Aardgasvervoer

Op 4 augustus 2015 heeft Fluxys Belgium bij de CREG een aanvraag ingediend tot goedkeuring van wijzigingen van het Standaard Aardgasvervoerscontract, het Aardgasvervoersprogramma en van een aantal bijlagen bij het Toegangs-reglement voor Aardgasvervoer. Via die wijzigingen wil Fluxys Belgium haar dienstenaanbod op contractueel en operationeel vlak afstemmen op de implementatie van de Europese netwerkcode CAM die op 1 november 2015 van kracht wordt. Tegelijkertijd stelt Fluxys Belgium voor om de hubdiensten volledig in het diensten-aanbod te integreren en zo het vervoersmodel verder te vereen-voudigen. Deze wijzigingen houden rekening met de feedback van de netgebruikers naar aanleiding van de marktconsultatie georganiseerd in het voorjaar 2015. In haar beslissing oordeelt de CREG dat de implementatie van de bepalingen voorzien in de netwerkcode CAM onvolledig is gebeurd en dat de integratie van de hubdiensten, zowel op contractueel als op operationeel vlak, belangrijke tekorten vertoont. Daarom beslist de CREG de voorgestelde wijzigingen niet in hun geheel goed te keuren. Zij vraagt Fluxys Belgium een nieuw voorstel uit te werken.

Print Contact