Wettelijke vermeldingen

Behandeling van gegevens van persoonlijke aard

Het staat u vrij onze website te bezoeken zonder ons persoonlijke gegevens te verstrekken.

Indien u erin toestemt ons persoonlijke gegevens te verstrekken, zullen die gebruikt worden met naleving van de in België toepasselijke wetsbepalingen, namelijk de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De gegevens van persoonlijke aard die verkregen worden bij de inschrijving op het nieuwsbulletin van de website van de CREG, worden uitsluitend gebruikt met het doel u ons nieuwsbulletin op te sturen of uw vraag te behandelen. Uw persoonsgegevens worden niet overgemaakt aan derden, behalve als zij kunnen bijdragen aan het behandelen van de vraag.

U beschikt over het recht tot toegang, wijziging en rechtzetting van uw persoonlijke gegevens.

Mits een schriftelijk, gedagtekend en ondertekend verzoek te richten aan de verantwoordelijke voor de behandeling van de gegevens, de heer Koen Locquet, Directeur Algemene Zaken, Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG), Nijverheidsstraat 26-38, B-1040 Brussel, kan de persoon die zijn identiteit aantoont (kopie identiteitskaart) gratis mededeling bekomen van de gegevens die hem betreffen. Uw gegevens zullen u binnen de 45 dagen na ontvangst van uw verzoek meegedeeld worden.

U kunt te allen tijde de rechtzetting of verwijdering bekomen van uw persoonlijke gegevens die onvolledig, niet relevant of onjuist zijn, door te schrijven naar de verantwoordelijke voor de behandeling van de gegevens, de heer Koen Locquet, Directeur Algemene Zaken, Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG), Nijverheidsstraat 26-38, B-1040 Brussel.

Gebruik van cookies

Op deze website worden zogenaamde “cookies” gebruikt. Dit zijn kleine informatiebestanden die door de browser op uw computer of toestel worden opgeslagen zodat de informatie niet opnieuw moet worden ingegeven bij een volgend bezoek aan de website.

De cookies op deze website worden gebruikt om uw voorkeurstaal te onthouden, om statistieken over het bezoek van de website te verzamelen en om ons toe te laten het gebruik van de website te optimaliseren. Er worden geen gegevens verzameld waarmee de bezoekers van de site kunnen worden geïdentificeerd.

U kunt in uw browser het gebruik van deze cookies uitschakelen. Dit kan leiden tot een minder optimale navigatie op de site. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vindt u onder de rubriek “Help” in de meeste browsers.

Reproductierechten

Reproductie van de op de website van de CREG gepubliceerde pagina's en documenten is toegelaten mits inachtneming van de integriteit van de gereproduceerde documenten (i.e. geen wijziging of verdraaiing van enigerlei aard), duidelijke vermelding van de bron en de datum van het document (of bij ontstentenis hiervan de datum van de update) en opname van een duidelijk leesbare link naar de pagina('s) waarnaar verwezen wordt (met vermelding van het internetadres van de website in de verwijzing).

Intellectuele eigendomsrechten

De CREG behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten op de website voor, alsook op alle informatie die er verstrekt wordt.

Gebruiksvoorwaarden van de website van de CREG

De CREG ziet erop toe dat de informatie op haar website zo juist en zo actueel mogelijk is. Ze kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele fouten die erin zouden voorkomen. De CREG wijst tevens elke aansprakelijkheid af in geval van niet beschikbaarheid van de website, hoe lang die ook mag duren. De CREG tracht desondanks een maximale en permanente beschikbaarheid van haar website te verzekeren.

Creatie van hyperlinks naar de website van de CREG

Het creëren van links naar de website van de CREG is toegelaten mits hiervan melding gemaakt wordt aan de CREG via de online formulier en mits naleving van onderstaande voorwaarden:

  • het instellen van een hyperlink naar een pagina van de website van de CREG moet op ondubbelzinnige wijze gebeuren. Een vermelding waaruit blijkt dat de hyperlink naar de website van de CREG verwijst, moet deze link voorafgaan of in deze link worden opgenomen

  • de pagina's van de website van de CREG mogen niet in andere pagina's ingelast worden

  • de links die naar de homepagina verwijzen, moeten gebruik maken van het adres http://www.creg.be

Hyperlinks op de website van de CREG

De website van de CREG bevat hyperlinks naar andere websites, evenals verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze links en informatiebronnen worden uitsluitend ter informatie verstrekt. De CREG controleert deze websites niet, noch de informatie die ze bevatten en kan dus geen enkele waarborg inzake de kwaliteit en/of de volledigheid van deze informatie bieden.

De CREG wijst elke aansprakelijkheid af voor de schade die kan voortvloeien uit het raadplegen van de informatie op andere websites of van andere informatiebronnen in het algemeen waarnaar haar website verwijst.

Juridische teksten

Bepaalde juridische teksten zijn op deze website beschikbaar. Aangezien het onmogelijk is de authentieke reproductie van een officieel goedgekeurde tekst te waarborgen, willen wij erop wijzen dat enkel de teksten die in de elektronische editie van het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden, rechtsgeldig zijn.

De CREG publiceert deze teksten zonder zich uit te spreken over hun wettigheid.

Print Contact