Raadpleging over ontwerpbeslissing (B)1713 betreffende het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR betreffende de aanpassing van de werkingsregels van de markt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten – Inwerkingtreding op 01/04/2018

Deadline:25 januari 2018
Publicatie:04 januari 2018
Status:Gesloten
Domein(en): 
Elektriciteit

Onderwerp

De CREG organiseert een openbare raadpleging over haar ontwerpbeslissing betreffende het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR met betrekking tot de aanpassing van de werkingsregels van de markt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten – Inwerkingtreding op 01/04/2018.

De ontwerpbeslissing bevat in bijlage het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR alsook een versie die in track changes de wijzigingen aangeeft ten opzichte van de werkingsregels goedgekeurd via beslissing (B)1658 van de CREG van 19 oktober 2017.

De CREG vraagt om een reactie op de ontwerpbeslissing en op de voorgestelde aanpassingen door de NV ELIA SYSTEM OPERATOR op de werkingsregels van de markt over de compensatie van de kwartieronevenwichten.

Raadplegingsdocument(en)

Verwante documenten

Brieven van ELIA van 23 november 2017 en 13 december 2017

Hoe kan u antwoorden?

Raadplegingsperiode

Deze raadplegingsperiode bedraagt 3 weken en loopt af op 25.01.2018 om 23.59 CET inbegrepen.

Vorm voor indiening van opmerkingen

  • Per e-mail aan consult.1713@creg.be en/of
  • Per brief aan het opgegeven lid van het Directiecomité van de CREG:
    CREG
    Andreas TIREZ
    Nijverheidsstraat 26-38
    1040 BRUSSEL

In geval de respondent van mening is dat zijn antwoord vertrouwelijke informatie bevat, dient deze informatie nauwkeurig en ondubbelzinnig als vertrouwelijk te worden aangeduid in het antwoord. Tevens dienen in dit antwoord de redenen voor de vertrouwelijkheid alsook het mogelijke nadeel of de mogelijke schade die de respondent meent te kunnen lijden indien toch tot publicatie van de vertrouwelijke informatie zou worden overgegaan, te worden opgegeven. Indien de respondent (andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden meent te hebben om zijn naam niet onthuld te zien, motiveert hij dit in zijn antwoord.

Contactpersoon en/of contactgegevens voor inlichtingen

Marijn Maenhoudt, +32 2 289 76 77, consult.1713@creg.be

Print Contact