Publieke raadpleging over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR voor de aanpassing aan de methodologie voor de berekening van capaciteit in intraday volgens het increase/decrease proces in de CWE regio

Deadline:17 mei 2019
Publicatie:26 april 2019
Status:Gesloten
Domein(en): 
Elektriciteit

Onderwerp

De CREG ontving op 12 april 2019 een goedkeuringsaanvraag voor de aanpassing aan de methodologie voor de berekening van capaciteit in intraday volgens het increase/decrease proces in de CWE regio, van Elia.

Deze wijziging dient om de reeds goedgekeurde methodologie aan te passen om de implementatie op de biedzonegrens DE/LU-AT toe te laten.

In overeenstemming met de bepalingen in artikel 33, eerste lid van het Huishoudelijk Reglement van de CREG organiseert het Directiecomité een openbare raadpleging met betrekking tot het voorstel van Elia. Na ontvangst van de antwoorden van de Belgische belanghebbenden zal het Directiecomité een beslissing over het voorstel nemen.

Raadplegingsdocument(en)

Hoe kan u antwoorden?

Raadplegingsperiode

Deze raadplegingsperiode bedraagt 3 weken en loopt af op 17.05.2019 om 23.59 CET inbegrepen.

Vorm voor indiening van opmerkingen

  • Per e-mail aan consult.1924@creg.be en/of
  • Per brief aan het opgegeven lid van het Directiecomité van de CREG:
    CREG
    Andreas TIREZ
    Nijverheidsstraat 26-38
    1040 BRUSSEL

In geval de respondent van mening is dat zijn antwoord vertrouwelijke informatie bevat, dient deze informatie nauwkeurig en ondubbelzinnig als vertrouwelijk te worden aangeduid in het antwoord. Tevens dienen in dit antwoord de redenen voor de vertrouwelijkheid alsook het mogelijke nadeel of de mogelijke schade die de respondent meent te kunnen lijden indien toch tot publicatie van de vertrouwelijke informatie zou worden overgegaan, te worden opgegeven. Indien de respondent (andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden meent te hebben om zijn naam niet onthuld te zien, motiveert hij dit in zijn antwoord.

De ingezamelde persoonsgegevens zullen door de CREG enkel worden gebruikt in het kader van de huidige raadpleging. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terugvinden in ons Privacybeleid.

Contactpersoon en/of contactgegevens voor inlichtingen

Nico Schoutteet, +32 2 289 76 11, consult.1924@creg.be

Print Contact