Versie maart 2023

De CREG respecteert uw privacy en garandeert de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die u overmaakt.

Tijdens uw contacten met de CREG worden bepaalde gegevens over u verzameld en verwerkt. Als u aan de hand van deze gegevens geïdentificeerd kan worden, dan spreekt men over “persoonsgegevens”.

De verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens is de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG), Nijverheidsstraat 26-38, 1040 Brussel.

Hieronder wordt uiteengezet welke persoonsgegevens de CREG verwerkt, de doeleinden van hun verwerking, met wie ze gedeeld kunnen worden en wat uw rechten zijn.

De CREG garandeert een behoorlijke en rechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens. Ze neemt de geschikte maatregelen, zowel op technisch als op organisatorisch vlak, om een passend niveau van beveiliging te garanderen.

Soorten persoonsgegevens die worden verzameld en doeleinden van hun verwerking

Gegevens die u rechtstreeks aan de CREG meedeelt

Doeleinden van de verwerking Type gegevens Voorbeelden van gegevens Rechtsgrond
Versturen van de nieuwsbrief van de CREG Identificatie E-mailadres en in voorkomend geval naam, voornaam en taal Vervulling van een taak van algemeen belang
Antwoorden op vragen om inlichtingen Identificatie E-mailadres, naam, voornaam, postcode en telefoonnummer Vervulling van een taak van algemeen belang
Inschrijven voor een evenement georganiseerd door de CREG Identificatie Naam, voornaam, geslacht, werkgever, functie, e-mailadres, telefoonnummer Vervulling van een taak van algemeen belang
Verzamelen van standpunten van de marktspelers in het kader van door de CREG georganiseerde raadplegingen Identificatie Naam, voornaam, werkgever, functie, e-mailadres, telefoonnummer Uitvoering van een wettelijke verplichting
Beheer van de databanken garanties van oorsprong en groenestroomcertificaten Identificatie Naam, voornaam, werkgever, functie, e-mailadres, telefoonnummer Uitvoering van een wettelijke verplichting
Behandelen van de aanvragen voor leveringsvergunningen voor elektriciteit en aardgas Identificatie Naam, voornaam, werkgever, functie, e-mailadres, telefoonnummer, curriculum vitae Uitvoering van een wettelijke verplichting
Behandelen van de dossiers in het kader van de controleopdracht betreffende de bestuurders, leden van het directiecomité en commissarissen van de beheerders van de vervoersnetten voor elektriciteit en aardgas Identificatie Naam, voornaam, werkgever, functie, e-mailadres, telefoonnummer, curriculum vitae Uitvoering van een wettelijke verplichting
Verwerking van de aangiften in het kader van het plafond op de marktinkomsten van elektriciteitsproducenten Identificatie Naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer en taal Uitvoering van een wettelijke verplichting

Gegevens die u overmaakt door de website van de CREG te gebruiken

De website van de CREG gebruikt eveneens cookies De volgende informatie kan verwerkt worden: bezochte pagina’s, taalkeuze, enz. Gelieve ons cookiebeleid te raadplegen voor gedetailleerde informatie over de cookies die we gebruiken en de reden waarom we ze gebruiken.

Delen van uw persoonsgegevens

De persoonsgegevens die u aan de CREG meedeelt door de formulieren in te vullen die op haar website beschikbaar zijn, kunnen door onze onderaannemers, zoals ons webagentschap, worden verwerkt. De CREG sluit de nodige akkoorden met deze onderaannemers om de bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen.

De persoonsgegevens die u aan de CREG meedeelt via het contactformulier kunnen worden overgemaakt aan een ander organisme, zoals de VREG, de CWaPE, BRUGEL, de FOD Economie of de federale ombudsdienst voor Energie, als het onderwerp binnen hun bevoegdheid valt. Deze organismen zijn onderworpen aan dezelfde wettelijke vereisten inzake de bescherming van persoonsgegevens. 

Uw rechten

  • U heeft het recht om inzage te krijgen in uw persoonsgegevens.
  • U heeft het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren en te wissen.
  • U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

U kan deze rechten te allen tijde uitoefenen door een bericht te sturen naar dataprotection@creg.be of door een brief te sturen naar de CREG, Directie Algemene Zaken, Data Protection, Nijverheidsstraat 26-38, 1040 Brussel.

U heeft echter geen recht op de wissing van uw persoonsgegevens als de CREG deze heeft verzameld in uitvoering van haar wettelijke verplichtingen.

U kan eveneens een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Wijziging van ons privacybeleid

De CREG behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen teneinde dit in overeenstemming te brengen met de verplichtingen voorzien door de wetgeving voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer of om het aan haar praktijken aan te passen. De gebruiker wordt dan ook verzocht om het privacybeleid regelmatig te raadplegen om kennis te nemen van de eventuele wijzigingen en aanpassingen.