Versie mei 2018

Reproductierechten

Reproductie van de op de website van de CREG gepubliceerde pagina's en documenten is toegelaten mits inachtneming van de integriteit van de gereproduceerde documenten (i.e. geen wijziging of verdraaiing van enigerlei aard), duidelijke vermelding van de bron en de datum van het document (of bij ontstentenis hiervan de datum van de update) en opname van een duidelijk leesbare link naar de pagina('s) waarnaar verwezen wordt (met vermelding van het internetadres van de website in de verwijzing).

Intellectuele eigendomsrechten

De CREG behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten op de website voor, alsook op alle informatie die er verstrekt wordt.

Verantwoordelijkheid

De CREG ziet erop toe dat de informatie op haar website zo juist en zo actueel mogelijk is. Ze kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele fouten die erin zouden voorkomen.

De CREG wijst tevens elke aansprakelijkheid af in geval van niet beschikbaarheid van de website, hoe lang die ook mag duren. De CREG tracht desondanks een maximale en permanente beschikbaarheid van haar website te verzekeren.

Creatie van hyperlinks naar de website van de CREG

Het creëren van links naar de website van de CREG is toegelaten mits hiervan melding gemaakt wordt aan de CREG via het online formulier en mits naleving van onderstaande voorwaarden:

  • Het instellen van een hyperlink naar een pagina van de website van de CREG moet op ondubbelzinnige wijze gebeuren. Een vermelding waaruit blijkt dat de hyperlink naar de website van de CREG verwijst, moet deze link voorafgaan of in deze link worden opgenomen
  • De pagina's van de website van de CREG mogen niet in andere pagina's ingelast worden
  • De links die naar de homepagina verwijzen, moeten gebruik maken van het adres https://www.creg.be

Juridische teksten

Bepaalde juridische teksten zijn op deze website beschikbaar. Aangezien het onmogelijk is de authentieke reproductie van een officieel aangenomen tekst te waarborgen, willen wij erop wijzen dat enkel de teksten die in de elektronische editie van het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden, rechtsgeldig zijn.

De CREG publiceert deze teksten zonder zich uit te spreken over hun wettigheid.