Openbare raadplegingen

45 resultaten

Deadline: 08 maart 2019
Publicatie: 15 februari 2019
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De CREG ontving op 4 februari 2019 een goedkeuringsaanvraag van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR voor een voorstel van werkingsregels voor de toegang tot de intradaymarkt in het kader van congestiebeheer.

Deadline: 22 februari 2019
Publicatie: 25 januari 2019
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De CREG organiseert een openbare raadpleging over het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR voor gemeenschappelijke verrekeningsregels die gelden voor alle beoogde energie-uitwisselingen krachtens artikel 50, lid 1, van de EB GL.

Deadline: 01 februari 2019
Publicatie: 11 januari 2019
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De CREG organiseert een openbare raadpleging over haar ontwerpbeslissing betreffende de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR voor de aanpassing aan de day-ahead marktkoppeling in de regio Central West Europe naa

Deadline: 18 januari 2019
Publicatie: 21 december 2018
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De CREG organiseert een openbare raadpleging over haar ontwerpbeslissing betreffende het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR met betrekking tot de werkingsregels van de strategische reserve toepasbaar vanaf 1 november 2019.

Deadline: 10 december 2018
Publicatie: 19 november 2018
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

Ontwerpbeslissing over de definitieve modaliteiten voor het bepalen van de stimulansen om de prestaties van de elektriciteitstransmissienetbeheerder in de loop van de regulatoire periode 2020-2023 te verbeteren

Deadline: 06 december 2018
Publicatie: 15 november 2018
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De CREG legt hierna de doelstellingen vast die Elia in 2019 moet behalen in het kader van de stimulans voor de marktintegratie zoals bedoeld in artikel 24, § 1, 2) en § 3 van de tariefmethodologie.

Deadline: 07 december 2018
Publicatie: 26 oktober 2018
Status: Gesloten
Domein(en): Aardgas

In toepassing van artikel 23, §1 van het besluit (Z)1110/11 van 28 juni 2018 tot vaststelling van de tariefmethodologie voor het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas en de LNG-installatie voor de regulatoire periode 2020-2023, ver

Deadline: 26 oktober 2018
Publicatie: 12 oktober 2018
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

Ontwerpbeslissing (B)1846 over het voorstel van standaardformulier voor de bankwaarborg van toepassing in het kader van de energieoverdracht voorgelegd door de nv Elia System Operator

Deadline: 07 december 2018
Publicatie: 08 oktober 2018
Status: Gesloten
Domein(en): Aardgas

In uitvoering van artikel 28 van verordening 2017/460 houdt de CREG een raadpleging met de nationale regulerende instanties van alle rechtstreeks verbonden lidstaten en de relevante belanghebbenden, en dit tegelijk met de overeenkomstig artikel 26

Deadline: 03 oktober 2018
Publicatie: 12 september 2018
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De CREG organiseert een openbare raadpleging over zijn ontwerpbeslissing aangaande het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR betreffende de evaluatiemethode en de bepaling van het primair, secondair en tertiair reservevermogen voor 2019.

Deadline: 06 september 2018
Publicatie: 26 juli 2018
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De CREG organiseert een openbare raadpleging over zijn ontwerpbeslissing betreffende het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR met betrekking tot de aanpassing van de werkingsregels van de markt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten –

Deadline: 09 juli 2018
Publicatie: 18 juni 2018
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De aanvraag tot goedkeuring van Elia System Operator NV van het gemeenschappelijk voorstel voor de aanpassing van de CWE FBMC approval package met invoering van de Duits-Oostenrijkse grens en de implementatie van een minimum 20%RAM regel.

Deadline: 15 juni 2018
Publicatie: 25 mei 2018
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

Ontwerpbeslissing over de doelstellingen die Elia in 2019 moet behalen in het kader van de stimulans overgelaten aan het eigen inzicht van de CREG zoals bedoeld in artikel 27 van de tariefmethodologie

Deadline: 29 mei 2018
Publicatie: 02 mei 2018
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

Raadpleging over het voorontwerp van besluit tot vaststelling van de tariefmethodologie voor het elektriciteitstransmissienet en voor de elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie voor de regulatoire periode 2020-2023.

Deadline: 17 mei 2018
Publicatie: 19 april 2018
Status: Gesloten
Domein(en): Aardgas

Ontwerp van besluit tot vaststelling van de tariefmethodologie voor het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas en de LNG-installatie voor de regulatoire periode 2020-2023

Deadline: 02 maart 2018
Publicatie: 09 februari 2018
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De CREG organiseert een openbare raadpleging over haar ontwerpbesluit tot wijziging van de tariefmethodologie voor het transmissienet voor elektriciteit en de elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie.

Deadline: 02 maart 2018
Publicatie: 09 februari 2018
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

Op 13 juli 2017 werd de wet uitgevaardigd tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt om de vraagflexibiliteit, alsook de opslag van elektriciteit te verbeteren.

Deadline: 25 januari 2018
Publicatie: 04 januari 2018
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De CREG organiseert een openbare raadpleging over haar ontwerpbeslissing betreffende het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR met betrekking tot de aanpassing van de werkingsregels van de markt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten –

Deadline: 19 januari 2018
Publicatie: 22 december 2017
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De CREG organiseert een openbare raadpleging over haar ontwerpbeslissing betreffende het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR met betrekking tot de werkingsregels van de strategische reserve toepasbaar vanaf 1 november 2018.

Deadline: 17 januari 2018
Publicatie: 20 december 2017
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De CREG organiseert een openbare raadpleging over haar ontwerpbeslissing (B) 1712 betreffende het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR voor een methodologie voor het gebruik van Dynamic Line Rating in de capaciteitsberekening. Deze ontwerpbeslissing bevat in bijlage het voorstel van Elia.

Deadline: 20 december 2017
Publicatie: 14 december 2017
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

Ontwerpbeslissing over de wijziging van één van de doelen die Elia System Operator nv in 2018 moet behalen in het kader van de stimulans overgelaten aan het eigen inzicht van de CREG zoals bedoeld in artikel 27 van de tariefmethodologie

Deadline: 04 december 2017
Publicatie: 13 november 2017
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

Een significant deel van de vergoeding van Elia hangt voortaan af van het feit of een aantal doelstellingen die de CREG in de loop van de regulatoire periode moet vastleggen, zijn behaald.

Deadline: 20 november 2017
Publicatie: 27 oktober 2017
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De CREG organiseert een openbare raadpleging over haar ontwerpbeslissing over de principes van de valorisatie van de installaties die overgedragen worden aan de netbeheerder in kader van het Modular Offshore Grid.

Deadline: 17 november 2017
Publicatie: 19 oktober 2017
Status: Gesloten
Domein(en): CREG, Elektriciteit, Aardgas

De goede werking van de elektriciteits- en gasmarkten vergt een totale transparantie van informatie.

Deadline: 08 november 2017
Publicatie: 18 oktober 2017
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De CREG organiseert een openbare raadpleging over haar Ontwerpbeslissing (B) 1675 over het gemeenschappelijke voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR en alle transmissiesysteembeheerders voor de eisen betreffende het centrale toewijzingsplatform e

Print Contact