Openbare raadplegingen

54 resultaten

Deadline: 22 oktober 2019
Publicatie: 08 oktober 2019
Status: Open
Domein(en): Aardgas

De CREG onderzoekt, op grond van artikel 15/2 ter, § 1, van de wet van 12 april 1965, betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, de aanvraag tot benoeming van mevrouw Valérie Vandegaart als nalevingsfunct

Deadline: 25 oktober 2019
Publicatie: 04 oktober 2019
Status: Open
Domein(en): Elektriciteit

Ontwerpbeslissing over de doelstellingen die Elia System Operator nv in 2020 moet behalen in het kader van de stimulans voor de bevordering van het systeemevenwicht zoals bedoeld in artikel 27 van de tariefmethodologie

Deadline: 21 oktober 2019
Publicatie: 01 oktober 2019
Status: Open
Domein(en): Elektriciteit

In het kader van de uitwerking van een capaciteitsvergoedingsmechanisme voor België is de CREG belast met, na een openbare raadpleging, een ontwerp van koninklijk besluit uit te werken tot vaststelling van de criteria voor het in aanmerking komen

Deadline: 04 oktober 2019
Publicatie: 06 september 2019
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De CREG ontving op 18 juni 2019 een goedkeuringsaanvraag betreffende het voorstel voor de gemeenschappelijke verrekeningsregels die gelden voor beoogde energie-uitwisselingen tussen synchrone zones en die het resultaat zijn van het frequentiebegre

Deadline: 04 oktober 2019
Publicatie: 06 september 2019
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De CREG ontving op 17 juni 2019 een goedkeuringsaanvraag betreffende het voorstel voor de gemeenschappelijke verrekeningsregels die gelden voor beoogde energie-uitwisselingen binnen Continentaal Europa en die het resultaat zijn van het frequentieb

Deadline: 09 september 2019
Publicatie: 19 augustus 2019
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

Met toepassing van artikel 33, § 1, van zijn huishoudelijk reglement houdt het directiecomité van de CREG een openbare raadpleging over zijn ontwerpbeslissing (B)1964 dd. 3 augustus 2019 tot vaststelling van een methodologie voor de bepaling van d

Deadline: 28 mei 2019
Publicatie: 07 mei 2019
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De CREG ontving in april 2019 een goedkeuringsaanvraag van Elia voor aanpassingen aan de stroomgebaseerde day-ahead marktkoppeling in de CWE regio. Deze aanpassingen dienen om de invoerbeperking van Frankrijk op te heffen en om de marktkoppeling open te stellen voor meerdere NEMO’s. Alvorens een beslissing te nemen, organiseert de CREG een openbare raadpleging met betrekking tot het voorstel van Elia.

Deadline: 10 mei 2019
Publicatie: 26 april 2019
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De CREG ontving in maart 2019 een goedkeuringsaanvraag voor een gewijzigde methodologie voor het verdelen van de congestie-inkomsten resulterend uit de marktkoppeling op de langere termijn.

Deadline: 17 mei 2019
Publicatie: 26 april 2019
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De CREG ontving op 12 april 2019 een goedkeuringsaanvraag voor de aanpassing aan de methodologie voor de berekening van capaciteit in intraday volgens het increase/decrease proces in de CWE regio, van Elia.

Deadline: 08 maart 2019
Publicatie: 15 februari 2019
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De CREG ontving op 4 februari 2019 een goedkeuringsaanvraag van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR voor een voorstel van werkingsregels voor de toegang tot de intradaymarkt in het kader van congestiebeheer.

Deadline: 22 februari 2019
Publicatie: 25 januari 2019
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De CREG organiseert een openbare raadpleging over het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR voor gemeenschappelijke verrekeningsregels die gelden voor alle beoogde energie-uitwisselingen krachtens artikel 50, lid 1, van de EB GL.

Deadline: 01 februari 2019
Publicatie: 11 januari 2019
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De CREG organiseert een openbare raadpleging over haar ontwerpbeslissing betreffende de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR voor de aanpassing aan de day-ahead marktkoppeling in de regio Central West Europe naa

Deadline: 18 januari 2019
Publicatie: 21 december 2018
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De CREG organiseert een openbare raadpleging over haar ontwerpbeslissing betreffende het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR met betrekking tot de werkingsregels van de strategische reserve toepasbaar vanaf 1 november 2019.

Deadline: 10 december 2018
Publicatie: 19 november 2018
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

Ontwerpbeslissing over de definitieve modaliteiten voor het bepalen van de stimulansen om de prestaties van de elektriciteitstransmissienetbeheerder in de loop van de regulatoire periode 2020-2023 te verbeteren

Deadline: 06 december 2018
Publicatie: 15 november 2018
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De CREG legt hierna de doelstellingen vast die Elia in 2019 moet behalen in het kader van de stimulans voor de marktintegratie zoals bedoeld in artikel 24, § 1, 2) en § 3 van de tariefmethodologie.

Deadline: 07 december 2018
Publicatie: 26 oktober 2018
Status: Gesloten
Domein(en): Aardgas

In toepassing van artikel 23, §1 van het besluit (Z)1110/11 van 28 juni 2018 tot vaststelling van de tariefmethodologie voor het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas en de LNG-installatie voor de regulatoire periode 2020-2023, ver

Deadline: 26 oktober 2018
Publicatie: 12 oktober 2018
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

Ontwerpbeslissing (B)1846 over het voorstel van standaardformulier voor de bankwaarborg van toepassing in het kader van de energieoverdracht voorgelegd door de nv Elia System Operator

Deadline: 07 december 2018
Publicatie: 08 oktober 2018
Status: Gesloten
Domein(en): Aardgas

In uitvoering van artikel 28 van verordening 2017/460 houdt de CREG een raadpleging met de nationale regulerende instanties van alle rechtstreeks verbonden lidstaten en de relevante belanghebbenden, en dit tegelijk met de overeenkomstig artikel 26

Deadline: 03 oktober 2018
Publicatie: 12 september 2018
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De CREG organiseert een openbare raadpleging over zijn ontwerpbeslissing aangaande het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR betreffende de evaluatiemethode en de bepaling van het primair, secondair en tertiair reservevermogen voor 2019.

Deadline: 06 september 2018
Publicatie: 26 juli 2018
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De CREG organiseert een openbare raadpleging over zijn ontwerpbeslissing betreffende het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR met betrekking tot de aanpassing van de werkingsregels van de markt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten –

Deadline: 09 juli 2018
Publicatie: 18 juni 2018
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De aanvraag tot goedkeuring van Elia System Operator NV van het gemeenschappelijk voorstel voor de aanpassing van de CWE FBMC approval package met invoering van de Duits-Oostenrijkse grens en de implementatie van een minimum 20%RAM regel.

Deadline: 15 juni 2018
Publicatie: 25 mei 2018
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

Ontwerpbeslissing over de doelstellingen die Elia in 2019 moet behalen in het kader van de stimulans overgelaten aan het eigen inzicht van de CREG zoals bedoeld in artikel 27 van de tariefmethodologie

Deadline: 29 mei 2018
Publicatie: 02 mei 2018
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

Raadpleging over het voorontwerp van besluit tot vaststelling van de tariefmethodologie voor het elektriciteitstransmissienet en voor de elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie voor de regulatoire periode 2020-2023.

Deadline: 17 mei 2018
Publicatie: 19 april 2018
Status: Gesloten
Domein(en): Aardgas

Ontwerp van besluit tot vaststelling van de tariefmethodologie voor het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas en de LNG-installatie voor de regulatoire periode 2020-2023

Deadline: 02 maart 2018
Publicatie: 09 februari 2018
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

Op 13 juli 2017 werd de wet uitgevaardigd tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt om de vraagflexibiliteit, alsook de opslag van elektriciteit te verbeteren.

Print Contact