Filteren op

Trefwoord

Openbare raadplegingen

114 resultaten

Ontwerpbeslissing over de doelstellingen die de nv Elia Transmission Belgium in 2024 moet behalen in het kader van de stimulans ter bevordering van het systeemevenwicht bedoeld in artikel 27 van de tariefmethodologie

Deadline
Publicatie
Status
Gesloten
Domein(en)
Elektriciteit
Reference number
(PRD)658E/84
Ontwerpbeslissing over de doelstellingen die de nv Elia Transmission Belgium in 2024 moet behalen in het kader van de stimulans ter bevordering van het systeemevenwicht bedoeld in artikel 27 van de tariefmethodologie
Bekijk deze raadpleging in detail

Ontwerpvoorstel van de brutokost van een nieuwkomer, de correctiefactor X en de gewogen gemiddelde kost van kapitaal voor de T-4 veiling met leveringsperiode 2028-2029

Deadline
Publicatie
Status
Gesloten
Domein(en)
Elektriciteit
Reference number
(PRD)2579
De CREG organiseert een openbare raadpleging over haar ontwerpvoorstel 2579 van de brutokost van een nieuwkomer, de correctiefactor X en de gewogen gemiddelde kost van kapitaal voor de T-4 veiling met leveringsperiode 2028-2029.
Bekijk deze raadpleging in detail

Ontwerpvoorstel van de brutokost van een nieuwkomer, de correctiefactor X en de gewogen gemiddelde kost van kapitaal voor de T-1 veiling met leveringsperiode 2025-2026

Deadline
Publicatie
Status
Gesloten
Domein(en)
Elektriciteit
Reference number
(PRD)2580
De CREG organiseert een openbare raadpleging over haar ontwerpvoorstel 2580 van de brutokost van een nieuwkomer, de correctiefactor X en de gewogen gemiddelde kost van kapitaal voor de T-1 veiling met leveringsperiode 2025-2026.
Bekijk deze raadpleging in detail

Ontwerpbeslissing over het model van aangifte in te dienen door de schuldenaars van de heffing ingevoerd in het kader van het plafond op de marktinkomsten van elektriciteitsproducenten

Deadline
Publicatie
Status
Gesloten
Domein(en)
Elektriciteit
In het kader van het plafond op de marktinkomsten van elektriciteitsproducenten, zoals bedoeld in de artikelen 22ter en 22quater van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (hierna: de elektriciteitswet), worden...
Bekijk deze raadpleging in detail

Raadplegingsnota over de wijzigingen die moeten worden aangebracht aan het voorstel van werkingsregels van het capaciteitsvergoedingsmechanisme en de offerteaanvraag met lage koolstofuitstoot die Elia Transmission Belgium nv heeft geformuleerd

Deadline
Publicatie
Status
Gesloten
Domein(en)
Elektriciteit
De CREG dient, op voorstel van de netbeheerder (Elia), de werkingsregels van het capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM) en, op voorwaarde dat een wijziging van de elektriciteitswet wordt aangenomen, de offerteaanvraag met lage koolstofuitstoot (LCT)...
Bekijk deze raadpleging in detail

Voorstel tot aanpassing van het koninklijk besluit van 4 juni 2021 tot vaststelling van de investeringsdrempels, de criteria voor het in aanmerking komen van investeringskosten, en de procedure van klassering

Deadline
Publicatie
Status
Gesloten
Domein(en)
Elektriciteit
Dit voorstel van de CREG heeft tot doel het koninklijk besluit van 4 juni 2021 tot vaststelling van de investeringsdrempels, de criteria voor het in aanmerking komen van investeringskosten, en de procedure van klassering (hierna: het "koninklijk...
Bekijk deze raadpleging in detail

Ontwerpbeslissing over het model van aangifte in te dienen door de schuldenaars van de heffing ingevoerd in het kader van het plafond op de marktinkomsten van elektriciteitsproducenten

Deadline
Publicatie
Status
Gesloten
Domein(en)
Elektriciteit
In het kader van het plafond op de marktinkomsten van elektriciteitsproducenten, zoals bedoeld in de artikelen 22ter en 22quater van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (hierna: de elektriciteitswet), worden...
Bekijk deze raadpleging in detail

Ontwerpbeslissing over de herziening van de methodologieën en voorwaarden voor de Balanceringsverantwoordelijke of “de T&Cs BRP” door de CREG in het kader van de integratie van de onbalansprijsberekening

Deadline
Publicatie
Status
Gesloten
Domein(en)
Elektriciteit
De CREG organiseert een openbare raadpleging met betrekkking tot haar ontwerpbeslissing over de herziening van de methodologieën en voorwaarden voor de Balanceringsverantwoordelijke of “de T&Cs BRP” door de CREG in het kader van de integratie van de...
Bekijk deze raadpleging in detail

Ontwerpbeslissing over de finale modaliteiten voor het bepalen van de stimulansen tot verbetering van de prestaties van de transmissienetbeheerder voor elektriciteit in de loop van de regulatoire periode 2024-2027

Deadline
Publicatie
Status
Gesloten
Domein(en)
Elektriciteit
In het kader van de publieke raadpleging over het ontwerpbesluit (Z)1109/11 tot vaststelling van de tariefmethodologie voor het elektriciteitstransmissienet en voor de elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie voor de regulatoire periode 2024...
Bekijk deze raadpleging in detail

Ontwerpbeslissing waarbij het leveranciers van gas en elektriciteit tijdelijk wordt verboden bepaalde indexeringsparameters te gebruiken [in hun aanbod met variabele prijzen]

Deadline
Publicatie
Status
Gesloten
In een context van sterke stijging en volatiliteit van de energieprijzen heeft de CREG een toenemend gebrek aan transparantie op de aardgas- en elektriciteitsmarkten ten aanzien van de consumenten vastgesteld, als gevolg van de sterke toename van...
Bekijk deze raadpleging in detail

Ontwerpbeslissing over de goedkeuringsaanvraag van de NV ELIA TRANSMISSION BELGIUM voor een derogatie van artikel 16, achtste lid van Verordening (EU) 2019/943 met betrekking tot een minimale beschikbare capaciteit voor zoneoverschrijdende handel

Deadline
Publicatie
Status
Gesloten
Domein(en)
Elektriciteit
De CREG organiseert, conform de bepalingen in haar Huishoudelijk Reglement, een openbare raadpleging met betrekking tot ontwerpbeslissing 2473 over de goedkeuringsaanvraag van de NV ELIA TRANSMISSION BELGIUM voor een derogatie van artikel 16, achtste...
Bekijk deze raadpleging in detail

Ontwerpbeslissing over het geactualiseerd onderzoeks- en ontwikkelingsplan van de nv Elia Transmission Belgium voor de regulatoire periode 2020-2023 in het kader van de stimulans ter bevordering van de innovatie bedoeld in artikel 26, § 2 van de tariefmethodologie

Deadline
Publicatie
Status
Gesloten
Domein(en)
Elektriciteit
Ontwerpbeslissing over het geactualiseerd onderzoeks- en ontwikkelingsplan van de nv Elia Transmission Belgium voor de regulatoire periode 2020-2023 in het kader van de stimulans ter bevordering van de innovatie bedoeld in artikel 26, § 2 van de...
Bekijk deze raadpleging in detail

Ontwerpbeslissing over de finale modaliteiten van de bepaling van de stimulansen voor Fluxys Belgium en Fluxys LNG in de periode 2024-2027

Deadline
Publicatie
Status
Gesloten
Domein(en)
Aardgas
In toepassing van artikel 23, § 1 van het besluit (Z)1110/12 van 30 juni 2022 tot vaststelling van de tariefmethodologie voor het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas en de LNG-installatie voor de regulatoire periode 2024-2027...
Bekijk deze raadpleging in detail

Ontwerpbeslissing over de kortingen, multiplicatoren en seizoensfactoren van toepassing op de aardgasvervoersnettarieven van Fluxys Belgium NV voor de periode 2024-2027

Deadline
Publicatie
Status
Gesloten
Domein(en)
Aardgas
Overeenkomstig artikel 28 van verordening 2017/460 is het aan de nationale regulerende instantie om een raadpleging te houden met de nationale regulerende instanties van alle rechtstreeks verbonden lidstaten en de relevante belanghebbenden, en dit...
Bekijk deze raadpleging in detail

Openbare raadpleging betreffende ontwerpvoorstel 2428 van de brutokost van een nieuwkomer, de correctiefactor X en de gewogen gemiddelde kost van kapitaal voor de T-4 veiling met leveringsperiode 2027-2028

Deadline
Publicatie
Status
Gesloten
Domein(en)
Elektriciteit
De CREG organiseert een openbare raadpleging over haar ontwerpvoorstel van de brutokost van een nieuwkomer, de correctiefactor X en de gewogen gemiddelde kost van kapitaal voor de T-4 veiling met leveringsperiode 2027-2028
Bekijk deze raadpleging in detail

De doelstellingen die Elia Transmission Belgium nv in 2023 moet behalen in het kader van de stimulans ter bevordering van het systeemevenwicht zoals bedoeld in artikel 27 van de tariefmethodologie

Deadline
Publicatie
Status
Gesloten
Domein(en)
Elektriciteit
Ontwerpbeslissing over de doelstellingen die Elia Transmission Belgium nv in 2023 moet behalen in het kader van de stimulans ter bevordering van het systeemevenwicht zoals bedoeld in artikel 27 van de tariefmethodologie
Bekijk deze raadpleging in detail

Ontwerpbeslissing (B)2412 inzake de toekenning tot afwijking van de termijn voor het gebruik van het Europese platform voor frequentieherstelreserves met automatische activering (aFRR)

Deadline
Publicatie
Status
Gesloten
Domein(en)
Elektriciteit
De CREG organiseert, conform de bepalingen in haar Huishoudelijk Reglement, een openbare raadpleging met betrekking tot ontwerpbeslissing (B)2412 inzake de toekenning tot afwijking van de termijn voor het gebruik van het Europese platform voor de...
Bekijk deze raadpleging in detail

Ontwerpbeslissing over de aanvraag tot benoeming van mevrouw Valérie Vandegaart als nalevingsfunctionaris van de N.V. Balansys en de goedkeuring van de voorwaarden betreffende het mandaat of de arbeidsvoorwaarden, met inbegrip van de duur van het mandaat van de nalevingsfunctionaris

Deadline
Publicatie
Status
Gesloten
Domein(en)
Aardgas
De CREG onderzoekt, op grond van artikel 15/2 ter, § 1, van de wet van 12 april 1965, betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, de aanvraag tot benoeming van mevrouw Valérie Vandegaart als...
Bekijk deze raadpleging in detail

Ontwerp van besluit tot vaststelling van de tariefmethodologie voor het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas en de LNG-installatie voor de regulatoire periode 2024-2027

Deadline
Publicatie
Status
Gesloten
Domein(en)
Aardgas
De CREG legt haar tariefmethodologie voor de regulatoire periode 2024-2027 vast in een besluit dat aan de netbeheerders wordt overgemaakt. De beheerder van het aardgasvervoersnet en de beheerder van de opslaginstallatie voor aardgas stellen op basis...
Bekijk deze raadpleging in detail

Ontwerp van besluit tot vaststelling van de tariefmethodologie voor het elektriciteitstransmissienet en voor de elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie voor de regulatoire periode 2024-2027

Deadline
Publicatie
Status
Gesloten
Domein(en)
Elektriciteit
De CREG legt haar tariefmethodologie voor de regulatoire periode 2024-2027 vast in een besluit dat aan de netbeheerder wordt overgemaakt zodat hij op basis hiervan zijn tariefvoorstel met betrekking tot de regulatoire periode 2024-2027 kan opstellen...
Bekijk deze raadpleging in detail