Deadline
Publicatie
Status
Gesloten
Domein(en)
Elektriciteit

Onderwerp

Dit voorstel van de CREG heeft tot doel het koninklijk besluit van 4 juni 2021 tot vaststelling van de investeringsdrempels, de criteria voor het in aanmerking komen van investeringskosten, en de procedure van klassering (hierna: het "koninklijk besluit van 4 juni 2021") aan te passen, met name om de periode te verlengen waarin de bestelde kosten als in aanmerking komend kunnen worden beschouwd in het kader van de veilingen voor de perioden van capaciteitslevering 2024-2025, 2025-2026 en 2026-2027, om de investeringsdrempels aan te passen aan de evolutie van de kosten en om een aantal verduidelijkingen aan te brengen die nodig werden geacht naar aanleiding van de klasseringsbesluiten.

Consultation document(s)

Hoe kan u antwoorden?

Onderwerp van de raadpleging

De raadpleging beperkt zich tot de wijzigingen aangebracht aan het koninklijk besluit van 4 juni 2021.

Raadplegingsperiode

Deze raadplegingsperiode bedraagt 3 weken en loopt af op 10.03.2023 om 23.59 CET inbegrepen.

Vorm voor indiening van opmerkingen

Per e-mail aan consult.crminvest@creg.be

In geval de respondent van mening is dat zijn antwoord vertrouwelijke informatie bevat, dient deze informatie nauwkeurig en ondubbelzinnig als vertrouwelijk te worden aangeduid in het antwoord. Tevens dienen in dit antwoord de redenen voor de vertrouwelijkheid alsook het mogelijke nadeel of de mogelijke schade die de respondent meent te kunnen lijden indien toch tot publicatie van de vertrouwelijke informatie zou worden overgegaan, te worden opgegeven. Indien de respondent (andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden meent te hebben om zijn naam niet onthuld te zien, motiveert hij dit in zijn antwoord.

De ingezamelde persoonsgegevens zullen door de CREG enkel worden gebruikt in het kader van de huidige raadpleging. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terugvinden in ons Privacybeleid.

Contactpersoon en/of contactgegevens voor inlichtingen

Patricia Debrigode en Pascal Boucquey, +32 2 289 76 11, consult.crminvest@creg.be