Deadline
Publicatie
Status
Gesloten
Domein(en)
CREG
Reference number
(PRD)2584

Onderwerp

De CREG organiseert, conform de bepalingen in haar Huishoudelijk Reglement, een openbare raadpleging over ontwerpbeslissing (B)2584 tot goedkeuring van de studie betreffende de marktgebaseerde bepaling van de CO2-emissiefactor voor België.

Het hoofddoel van deze ontwerpbeslissing is de goedkeuring van de studie van Compass Lexecon die voor België de CO2-emissiefactor bepaalt op basis van het referentiejaar 2019.

Raadplegingsdocument(en)

Hoe kan u antwoorden?

Raadplegingsperiode

Deze raadplegingsperiode bedraagt 2 weken en loopt af op 07.07.2023 om 23.59 CET inbegrepen.

Vorm voor indiening van opmerkingen

Per e-mail aan consult.2584@creg.be

In geval de respondent van mening is dat zijn antwoord vertrouwelijke informatie bevat, dient deze informatie nauwkeurig en ondubbelzinnig als vertrouwelijk te worden aangeduid in het antwoord. Tevens dienen in dit antwoord de redenen voor de vertrouwelijkheid alsook het mogelijke nadeel of de mogelijke schade die de respondent meent te kunnen lijden indien toch tot publicatie van de vertrouwelijke informatie zou worden overgegaan, te worden opgegeven. Indien de respondent (andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden meent te hebben om zijn naam niet onthuld te zien, motiveert hij dit in zijn antwoord.

De ingezamelde persoonsgegevens zullen door de CREG enkel worden gebruikt in het kader van de huidige raadpleging. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terugvinden in ons Privacybeleid.

Contactpersoon en/of contactgegevens voor inlichtingen

Nico Schoutteet, +32 2 289 76 72, consult.2584@creg.be