Deadline
Publicatie
Status
Gesloten
Domein(en)
Elektriciteit
Reference number
PRD(2667)

Onderwerp

De CREG is, met ingang vanaf 1 september 2022, bevoegd om een gedragscode vast te stellen bedoeld in artikel 11, § 2, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. De CREG heeft de eerste gedragscode vastgesteld per beslissing (B)2409 van 20 oktober 2022.

De huidige ontworpen wijzigingen van de gedragscode zijn bedoeld om het procedureel kader voor de goedkeuring door de CREG van de voorstellen van Elia Transmission Belgium NV (hierna: Elia) van aansluitingen met flexibele toegang aan te passen en te vereenvoudigen gezien het vooralsnog ontbreken van een aangepast inhoudelijk regulatoir kader voor flexibele toegang, de grote stijging van dit aantal dossiers ingevolge de huidige congestieproblematiek op het transmissienet en de wens van de CREG om de realisatie van aansluitingen in het belang van de transmissienetgebruikers niet te vertragen.

De CREG heeft in dat kader beslist om een openbare raadpleging te organiseren over haar ontwerpbeslissing (B)2667 terzake. De ontworpen wijzigingen van de gedragscode worden in bijlage 1 van deze ontwerpbeslissing toegevoegd. Een geconsolideerde versie van de gedragscode zal samen met de publicatie van de (eind)beslissing op de website van de CREG worden bekend gemaakt.

Deze aanpassing en vereenvoudiging van de goedkeuringsprocedure is slechts een eerste schakel in de ontwikkeling van een alomvattend inhoudelijk regulatoir kader van toepassing op flexibele toegang, waarop de CREG sedert enige tijd aanstuurt bij Elia en waarvoor Elia een openbare raadpleging organiseerde van 14 juli tot 18 september 2023 betreffende haar conceptnota over aansluitingen met flexibele toegang op het federaal transmissienet. In haar beslissing (B)658E/84 over de doelstellingen die Elia in 2024 moet behalen in het kader van de stimulans ter bevordering van het systeemevenwicht, definieert de CREG een stimulans ter ondersteuning van het uitwerken van dit regulatoir kader in samenspraak met de netgebruikers en andere stakeholders.

Raadplegingsdocument(en)

Hoe kan u antwoorden?

Raadplegingsperiode

Deze raadplegingsperiode bedroegt 3 weken en liep af op 01.12.2023 om 23.59 CET inbegrepen.

Contactpersoon en/of contactgegevens voor inlichtingen

Myriam Roobrouck en Sofie Van den Waeyenberg, +32 2 289 76 11, consult.2667@creg.be

Resultaten

Ontvangen opmerkingen (6)

  • Elia
  • Febeg
  • Febeliec
  • BSTOR
  • ODE
  • BOP

Verdere stappen

De raadpleging heeft aangetoond dat de respondenten een belangrijke meerwaarde zien in de huidige goedkeuringsprocedure bij de CREG betreffende de voorstellen van Elia van aansluitingen met flexibele toegang. Hoewel een set van vooraf geconsulteerde, transparante en door de CREG gevalideerde procedures en criteria voor het toekennen van een aansluiting met flexibele toegang nog niet bestaat, hechten de respondenten belang aan het toezicht dat de CREG op die manier intussen uitoefent op de duidelijkheid, volledigheid en correctheid van informatie in de technische rapporten op basis waarvan Elia een flexibele toegang voorstelt. De respondenten hebben eveneens inhoudelijke opmerkingen gedeeld over aansluitingen met flexibele toegang en vragen om zo snel mogelijk het vereiste regulatoir kader te scheppen.

De CREG zal prioritair haar inspanningen focussen op het zo snel als mogelijk tot stand brengen in 2024 van het inhoudelijk regulatoir kader voor flexibele toegang en de huidige goedkeuringsprocedure in afwachting daarvan behouden. Een vereenvoudiging van de goedkeuringsprocedure zal samen met het inhoudelijk regulatoir kader voor flexibele toegang worden herbekeken en doorgevoerd in de gedragscode. De CREG zal de tijdens de raadpleging ontvangen opmerkingen in dat kader meenemen.

Om het regulatoir kader voor flexibele toegang te scheppen, dient de CREG van Elia volgende voorstellen te ontvangen:

  • een voorstel tot wijziging van de gedragscode met de procedures en criteria voor het toekennen van een aansluiting met flexibele toegang, waaronder deze die hem toelaten te besluiten tot een gebrek aan capaciteit op het transmissienet,
  • een voorstel tot wijziging van de Regels van Elia voor Coördinatie en Congestiebeheer. Dit voorstel moet de regels bevatten voor de coördinatie van eenheden met een flexibele toegang met inbegrip van de toepasselijke vergoedingen bij afregeling van het flexibele vermogen en door Elia openbaar worden geraadpleegd.

De CREG werkt in parallel aan een visienota inzake aansluitingen met flexibele toegang die ze op haar website zal publiceren. Op die manier hebben Elia en de marktpartijen ook een idee van de richting die de CREG uit wil met dit inhoudelijk kader voor flexibele toegang, wat de efficiëntie van de procedure van totstandkoming van dit kader moet bevorderen. De CREG zal de inhoudelijke consultatiefeedback die ze ontving eveneens gebruiken als input voor deze visienota.

De belanghebbenden zullen opnieuw de kans krijgen om zich uit te spreken over bovenstaande voorstellen in het kader van nieuwe openbare raadplegingen over dit onderwerp in de loop van 2024.