Deadline
Publicatie
Status
Gesloten
Reference number
(PRD)2725

Onderwerp

Met deze ontwerpbeslissing certificeert de CREG de NV Fluxys Hydrogen als beheerder van een waterstofvervoersnet volgens het model van de volledige eigendomsontvlechting overeenkomstig artikel 11 van de wet van 11 juli 2023 betreffende het vervoer van waterstof door middel van leidingen. Overeenkomstig het Huishoudelijk Reglement van het directiecomité van de CREG organiseert de CREG een openbare raadpleging over haar ontwerpbeslissing (B)2725 betreffende de aanvraag tot certificering van de NV Fluxys Hydrogen.

Raadplegingsdocument(en)

Hoe kan u antwoorden?

Raadplegingsperiode

Deze raadplegingsperiode bedraagt 3 weken en loopt af op 14.02.2024 om 23.59 CET inbegrepen.

Vorm voor indiening van opmerkingen

Per e-mail aan consult.2725@creg.be

In geval de respondent van mening is dat zijn antwoord vertrouwelijke informatie bevat, dient deze informatie nauwkeurig en ondubbelzinnig als vertrouwelijk te worden aangeduid in het antwoord. Tevens dienen in dit antwoord de redenen voor de vertrouwelijkheid alsook het mogelijke nadeel of de mogelijke schade die de respondent meent te kunnen lijden indien toch tot publicatie van de vertrouwelijke informatie zou worden overgegaan, te worden opgegeven. Indien de respondent (andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden meent te hebben om zijn naam niet onthuld te zien, motiveert hij dit in zijn antwoord.

De ingezamelde persoonsgegevens zullen door de CREG enkel worden gebruikt in het kader van de huidige raadpleging. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terugvinden in ons Privacybeleid.

Contactpersoon en/of contactgegevens voor inlichtingen

Maria-Isabella Detand, +32 2 289 76 11, consult.2725@creg.be