Ontwerpbeslissing over de kortingen, multiplicatoren en seizoensfactoren van toepassing op de aardgasvervoersnettarieven van Fluxys Belgium NV voor de periode 2020-2023

Deadline:07 december 2018
Publicatie:08 oktober 2018
Status:Gesloten
Domein(en): 
Aardgas

Onderwerp

In uitvoering van artikel 28 van verordening 2017/460 houdt de CREG een raadpleging met de nationale regulerende instanties van alle rechtstreeks verbonden lidstaten en de relevante belanghebbenden, en dit tegelijk met de overeenkomstig artikel 26, lid 1, van voornoemde verordening gehouden definitieve raadpleging.

Raadplegingsdocument(en)

Hoe kan u antwoorden?

Raadplegingsperiode

Deze raadplegingsperiode bedraagt 2 maanden en loopt af op 07.12.2018 om 23.59 CET inbegrepen.

Vorm voor indiening van opmerkingen

  • Per e-mail aan consult.656G37@creg.be en/of
  • Per brief aan het opgegeven lid van het Directiecomité van de CREG:
    CREG
    De heer Laurent JACQUET
    Nijverheidsstraat 26-38
    1040 BRUSSEL

In geval de respondent van mening is dat zijn antwoord vertrouwelijke informatie bevat, dient deze informatie nauwkeurig en ondubbelzinnig als vertrouwelijk te worden aangeduid in het antwoord. Tevens dienen in dit antwoord de redenen voor de vertrouwelijkheid alsook het mogelijke nadeel of de mogelijke schade die de respondent meent te kunnen lijden indien toch tot publicatie van de vertrouwelijke informatie zou worden overgegaan, te worden opgegeven. Indien de respondent (andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden meent te hebben om zijn naam niet onthuld te zien, motiveert hij dit in zijn antwoord.

De ingezamelde persoonsgegevens zullen door de CREG enkel worden gebruikt in het kader van de huidige raadpleging. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terugvinden in ons Privacybeleid.

Contactpersoon en/of contactgegevens voor inlichtingen

Tom Maes, +32 2 289 76 11, consult.656G37@creg.be

Verdere stappen

De CREG zal haar beslissing over dit onderwerp integreren in haar beslissing over het tariefvoorstel dat Fluxys Belgium in januari 2019 bij de CREG zal indienen.

Print Contact