Deadline
Publicatie
Status
Gesloten
Domein(en)
Elektriciteit

Onderwerp

In het kader van de uitwerking van het capaciteitsvergoedingsmechanisme dient de CREG het voorstel van standaard capaciteitscontract van de transmissienetbeheerder (Elia) goed te keuren. Vooraleer Elia een eerste voorstel van standaard contract heeft ingediend, had ze een openbare raadpleging over het ontwerp van contract georganiseerd, tussen 20 november en 18 december 2020. Aangezien het finale voorstel sterk verschilt van de tekst waarover in 2020 een openbare raadpleging werd gehouden, vond de CREG het nodig om de marktspelers toe te laten hun standpunt hierover over te maken.

Hoe kan u antwoorden?

Raadplegingsperiode

De raadplegingsperiode duurt 7 werkdagen en loopt af op 06.07.2021 om 23.59 CET inbegrepen.

Beperkingen m.b.t. het antwoord

Enkel antwoorden van maximaal 15.000 karakters (spaties inbegrepen) worden aanvaard. De respondent dient zijn antwoord over te maken in een formaat waarin de CREG kan controleren of aan deze vereiste is voldaan.

Daarnaast wordt er aan de respondenten gevraagd om hun opmerkingen te beperken tot artikel4, 5, 6, 8, 12 en 13 van het voorstel van standaard contract.

Vorm voor indiening van opmerkingen

Per e-mail aan consult.CRM@creg.be

In geval de respondent van mening is dat zijn antwoord vertrouwelijke informatie bevat, dient deze informatie nauwkeurig en ondubbelzinnig als vertrouwelijk te worden aangeduid in het antwoord. Tevens dienen in dit antwoord de redenen voor de vertrouwelijkheid alsook het mogelijke nadeel of de mogelijke schade die de respondent meent te kunnen lijden indien toch tot publicatie van de vertrouwelijke informatie zou worden overgegaan, te worden opgegeven. Indien de respondent (andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden meent te hebben om zijn naam niet onthuld te zien, motiveert hij dit in zijn antwoord.

De ingezamelde persoonsgegevens zullen door de CREG enkel worden gebruikt in het kader van de huidige raadpleging. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terugvinden in ons Privacybeleid.

Contactpersoon en/of contactgegevens voor inlichtingen

Guy Walravens & Pascal Boucquey, +32 2 289 76 11, consult.CRM@creg.be