Gewijzigd ontwerpadvies over het nalevingsprogramma van de N.V. Balansys

Deadline:14 juni 2017
Publicatie:24 mei 2017
Status:Gesloten
Domein(en): 
Aardgas

Onderwerp

Artikel 15/2bis, §2, van de gaswet bepaalt dat de gemeenschappelijke onderneming, NV Balansys een nalevingsprogramma ontwerpt en implementeert dat maatregelen voorziet om discriminerend en concurrentieverstorend gedrag uit te sluiten. Het nalevingsprogramma noemt de specifieke verplichtingen op, die opgelegd zijn aan de werknemers van de NV Balansys, opdat de doelstelling van uitsluiting van discriminerend en concurrentieverstorend gedrag behaald wordt. Het nalevingsprogramma bepaalt eveneens de te nemen voorzorgen door de NV Balansys teneinde de vertrouwelijkheid te bewaren van de commerciële gegevens betreffende de netgebruikers actief in de balanceringszone waarvoor de NV Balansys de verantwoordelijkheid draagt. De CREG acht het noodzakelijk om het nalevingsprogramma van de NV Balansys samen met het gewijzigd ontwerpadvies 1618 te onderwerpen aan een openbare raadpleging in het belang van de netgebruikers van de geïntegreerde balanceringzone. De openbare raadpleging met betrekking tot het nalevingsprogramma wordt samen met het gewijzigd ontwerpadvies 1618 gepubliceerd op de website van de CREG.

Raadplegingsdocument(en)

Hoe kan u antwoorden?

Raadplegingsperiode

Deze raadplegingsperiode bedraagt 3 weken en loopt af op 14.06.2017 om 23.59 CET inbegrepen.

Vorm voor indiening van opmerkingen

  • Per e-mail aan consult.1618@creg.be en/of
  • Per brief aan het opgegeven lid van het Directiecomité van de CREG:
    CREG
    Koen LOCQUET
    Nijverheidsstraat 26-38
    1040 BRUSSEL

In geval de respondent van mening is dat zijn antwoord vertrouwelijke informatie bevat, dient deze informatie nauwkeurig en ondubbelzinnig als vertrouwelijk te worden aangeduid in het antwoord. Tevens dienen in dit antwoord de redenen voor de vertrouwelijkheid alsook het mogelijke nadeel of de mogelijke schade die de respondent meent te kunnen lijden indien toch tot publicatie van de vertrouwelijke informatie zou worden overgegaan, te worden opgegeven. Indien de respondent (andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden meent te hebben om zijn naam niet onthuld te zien, motiveert hij dit in zijn antwoord.

Contactpersoon en/of contactgegevens voor inlichtingen

Maria-Isabella Detand, +32 2 289 76 11, consult.1618@creg.be

Print Contact