Ontwerpbeslissing (B)161110-CDC-1575 over het voorstel van de NV Elia System Operator voor de Regelingen voor meerdere NEMO's (MNA) voor de Belgische biedzone

Deadline:06 december 2016
Publicatie:15 november 2016
Status:Gesloten
Domein(en): 
Elektriciteit

Onderwerp

Per brief van 28 oktober 2016 heeft de NV Elia System Operator een goedkeuringsaanvraag ingediend voor de Regelingen voor meerdere NEMO's (MNA) voor de Belgische biedzone. Dit voorstel werd ingediend in overeenstemming met artikel 9, lid 8, d) van de Verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capacitetistoewijzing en congestiebeheer.

Het directiecomité van de CREG heeft beslist een openbare raadpleging te houden over zijn ontwerpbeslissing (B)161110-CDC-1575 over de Regelingen voor meerdere NEMO's (MNA) voor de Belgische biedzone.

Raadplegingsdocument(en)

Hoe kan u antwoorden?

Raadplegingsperiode:

Deze raadpleging loopt van 15/11/2016 (middernacht CET) tot en met 06/12/2016 (middernacht CET)

Vorm voor indiening van opmerkingen:

Per e-mail aan consult.1575@creg.be en/of
Per brief aan het opgegeven lid van het Directiecomité van de CREG:
CREG
De heer Andreas Tirez
Nijverheidsstraat 26-38
1040 BRUSSEL

In geval de respondent van mening is dat zijn antwoord vertrouwelijke informatie bevat, dient deze informatie nauwkeurig en ondubbelzinnig als vertrouwelijk te worden aangeduid in het antwoord. Tevens dienen in dit antwoord de redenen voor de vertrouwelijkheid alsook het mogelijke nadeel of de mogelijke schade die de respondent meent te kunnen lijden indien toch tot publicatie van de vertrouwelijke informatie zou worden overgegaan, te worden opgegeven. Indien de respondent (andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden meent te hebben om zijn naam niet onthuld te zien, motiveert hij dit in zijn antwoord.

Contactpersoon en/of contactgegevens voor inlichtingen:

Nico Schoutteet – Tel. 0032 2 289 76 72

Print Contact