Deadline
Publicatie
Status
Gesloten
Domein(en)
Elektriciteit

Onderwerp

De CREG is, met ingang vanaf 1 september 2022, bevoegd om een gedragscode vast te stellen bedoeld in artikel 11, §2, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Deze gedragscode bevat de voorwaarden voor de aansluiting op en de toegang tot het transmissienet en de methoden voor het berekenen of vastleggen van de voorwaarden inzake het verstrekken van ondersteunende diensten en toegang tot de grensoverschrijdende infrastructuur, inclusief de procedures voor de toewijzing van capaciteit en congestiebeheer.

Wat betreft de voorwaarden voor de aansluiting op en de toegang tot het transmissienet onderzoekt de CREG het voorstel dat op 16 mei 2022 werd ingediend bij de CREG door Elia Transmission Belgium NV (“Elia”), en dit ter goedkeuring door de CREG wat betreft het deel “aansluitingsprocedures”. De CREG consulteert de netbeheerder en de marktpartijen over haar beoordeling van het voorstel van Elia en de wijzigingen die ze daaraan wenst aan te brengen.

Wat betreft de methoden voor het berekenen of vastleggen van de voorwaarden inzake het verstrekken van ondersteunende diensten en toegang tot de grensoverschrijdende infrastructuur, inclusief de procedures voor de toewijzing van capaciteit en congestiebeheer, heeft de CREG zelf een ontwerp opgesteld waarover zij de netbeheerder en de marktpartijen thans consulteert.

De eerste versie van de gedragscode beoogt in eerste instantie een opsplitsing te verwezenlijken ten aanzien van het koninklijk besluit van 22 april 2019 houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe (hierna “het huidige technisch reglement”), en dit in uitvoering van de wet van 21 juli 2021 die het wettelijke kader terzake in de elektriciteitswet heeft gewijzigd. Inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de bepalingen opgenomen in het huidige technisch reglement werden doorgevoerd in verband met “gedeelde aansluitingen”, “substantiële modernisering” en “de procedure voor de eenzijdige opzegging van de aanduiding als toegangshouder en evenwichtsverantwoordelijke in geval van wanbetaling”. Voor deze aspecten was ondertussen gebleken dat een inhoudelijke update van de regeling nodig was.

Aangezien deze opsplitsing nodig is teneinde de naleving van de Europese regelgeving te verzekeren, dient zij zo snel als mogelijk tot stand te komen vanaf 1 september 2022. Dit neemt niet weg dat de gedragscode van de CREG inhoudelijk verder kan evolueren, zelfs op vrij korte termijn na vaststelling van de gedragscode versie 01, om een gepast antwoord te bieden op de noden van de markt.

De CREG organiseert bij deze een openbare raadpleging over haar ontwerpbeslissing, met als bijlage haar ontwerp van gedragscode (bijlage 1), alsook het voorstel van Elia met de wijzigingen die de CREG daarin beoogt aan te brengen aangeduid door middel van “track changes” (bijlage 2). Het ontwerp van gedragscode (bijlage 1) bevat derhalve enerzijds het voorstel van Elia, zoals gewijzigd door de CREG (zonder “track changes”), en anderzijds de delen van de gedragscode die de CREG rechtstreeks vaststelt (niet op voorstel van Elia). Eveneens wordt, louter ter informatie en als hulpmiddel voor de marktpartijen om de opsplitsing met het huidige technisch reglement te begrijpen, de informele opdeling besproken met de Algemene Directie Energie, die het uitgangspunt vormt voor de ontworpen gedragscode, toegevoegd (bijlage 3).

Consultation document(s)

Hoe kan u antwoorden?

Raadplegingsperiode

Deze raadplegingsperiode bedraagt 6 weken en loopt af op 28.07.2022 om 23.59 CET inbegrepen.

Vorm voor indiening van opmerkingen

Uitsluitend per e-mail aan consult.2409@creg.be

In geval de respondent van mening is dat zijn antwoord vertrouwelijke informatie bevat, dient deze informatie nauwkeurig en ondubbelzinnig als vertrouwelijk te worden aangeduid in het antwoord. Tevens dienen in dit antwoord de redenen voor de vertrouwelijkheid alsook het mogelijke nadeel of de mogelijke schade die de respondent meent te kunnen lijden indien toch tot publicatie van de vertrouwelijke informatie zou worden overgegaan, te worden opgegeven. Indien de respondent (andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden meent te hebben om zijn naam niet onthuld te zien, motiveert hij dit in zijn antwoord.

De ingezamelde persoonsgegevens zullen door de CREG enkel worden gebruikt in het kader van de huidige raadpleging. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terugvinden in ons Privacybeleid.

Contactpersoon en/of contactgegevens voor inlichtingen

Sofie Van den waeyenberg, +32 2 289 76 59, consult.2409@creg.be
Myriam Roobrouck, +32 2 289 76 20, consult.2409@creg.be