Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van de herziene Bijlage A Vervoersmodel van het Toegangsreglement voor Aardgasvervoer van de N.V. Fluxys Belgium

Samenvatting

In de periode aansluitend op de invoering van het nieuwe vervoersmodel (01 oktober 2012) heeft Fluxys Belgium vastgesteld dat de oorspronkelijk voorziene bepalingen aanleiding kunnen geven tot opportunistisch gedrag door sommige netgebruikers met een einde-van-de-dag overschot gaspositie en dit ten koste van alle netgebruikers met een tekort gaspositie en omgekeerd. Fluxys Belgium heeft bijgevolg geoordeeld dat het aangewezen is om een aantal bepalingen van de Bijlage A "Vervoersmodel" van het toegangsreglement voor gasvervoer te wijzigen. Fluxys Belgium heeft via een formele marktbevraging op haar website alle marktpartijen uitgenodigd opmerkingen en/of suggesties omtrent de voorgestelde wijzigingen mee te delen. Fluxys Belgium heeft van de netgebruikers geen opmerkingen en/of suggesties ontvangen. De CREG is van mening dat de door Fluxys Belgium voorgestelde aanpassing eventueel opportunistisch gedrag en de daaruit voortvloeiende marktverstoring zal voorkomen. Bijgevolg komt deze wijziging tegemoet aan de bezorgdheid van de CREG dat de marktvoorwaarden billijk en evenwichtig moeten zijn.

Download het document (pdf, 110 kB)

Datum van goedkeuring

22 november 2012

Referentie

Beslissing(B)121122-CDC-1205

Verwante publicaties

Thema's

Transport aardgas, Marktmodel

Print Contact