Samenvatting

Overeenkomstig de elektriciteitswet heeft het Directiecomité op 27 oktober 2016 het beleidsplan van de CREG voor het jaar 2017 opgesteld. Dit beleidsplan sluit aan op wat sinds september 2013 door het Directiecomité ondernomen is en in het bijzonder op het strategisch plan 2013-2019 van de CREG. Het beleidsplan zet de doelstellingen uiteen die de CREG in 2017 zal nastreven met inachtneming van haar wettelijke taken en in het kader van de strategische richtsnoeren die het federale parlement en de federale regering hebben vastgelegd op het vlak van energie. De nieuwe indeling in thema’s, doelstellingen, activiteiten en deliverables heeft een dubbel doel. Enerzijds moet ze de leesbaarheid verhogen, anderzijds moet ze de voorzienbaarheid van de deliverables bevorderen die de CREG tijdens het komende jaar zal afleveren. Elke specifieke doelstelling wordt uitvoerig beschreven, net als de activiteiten die eruit voortvloeien voor het jaar 2017 met een lijst van deliverables en een vermelding van een indicatieve uitvoeringstermijn.

Het beleidsplan vergezelt de ontwerpbegroting van de CREG voor het jaar 2017. Beide documenten werden overgemaakt aan de voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de voorzitter van de commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw (hierna: de “commissie voor het Bedrijfsleven”) en de minister van Energie en werden op 22 november 2016 voorgesteld tijdens een hoorzitting van de CREG voor de commissie voor het Bedrijfsleven.

Download het document (pdf, 1.45 MB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Nota (Z)161027-CDC-1573

Thema's