Levering aardgas

Studie betreffende de verschillen tussen standaardklanten en actieve klanten in de prijszetting door de standaardleverancier Electrabel Customer Solutions N.V. op de markt van de levering van elektriciteit en aardgas

Deze studie past in de bevoegdheid van de CREG om te onderzoeken of bepaalde praktijken op de markt een overtreding van de mededingingsregels kunnen vormen. In een vorige studie, (F)040311-CDC-259, stelde de CREG bepaalde onregelmatigheden vast in de prijsverschillen tussen standaardklanten en actieve klanten bij de standaardleveranciers ECS en Luminus in de periode eind 2003 – begin 2004. Zij vroeg ECS en Luminus dus om hun prijssysteem aan te passen. Deze studie onderzoekt de verschillen tussen de prijzen die de standaardleverancier Electrabel Costumer Solutions NV begin 2005 toepaste voor haar actieve klanten en haar standaardklanten in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. De studie onderzoekt de prijzen voor elektriciteit in juni 2004 en voor gas in januari 2005.

Studie betreffende de verschillen tussen standaardklanten en actieve klanten in de prijszetting door de standaardleverancier Electrabel Customer Solutions N.V. op de markt van de levering van elektriciteit en aardgas

Deze studie past in de bevoegdheid van de CREG om te onderzoeken of bepaalde prakijken op de markt een overtreding van de mededingingsregels kunnen vormen. In een vorige studie, (F)040311-CDC-259, stelde de CREG bepaalde onregelmatigheden vast in de prijsverschillen tussen standaardklanten en actieve klanten bij de standaardleverancier ECS en Luminus in de periode eind 2003 – begin 2004. Zij vroeg ECS en Luminus dus om hun prijssysteem aan te passen. Deze studie onderzoekt de verschillen tussen de prijzen die de standaardleverancier Electrabel Costumer Solutions NV toepaste ten aanzien van haar actieve klanten en haar standaardklanten in Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

Studie betreffende de concurrentie op de L-gasmarkt

Momenteel zijn er twee verschillende types aardgas beschikbaar in België: hoogcalorisch gas (H-gas) en laagcalorisch gas (L-gas). Deze twee types hebben andere kenmerken en het grootste verschil ligt in de calorisch vermogen. Door dit verschil moet men L- en H-gas via verschillende pijpleidingen vervoeren en deelt men de Belgische aardgasverbruikers op in L-gasverbruikers en H-gasverbruikers. Na de ontdekking van H-gas in het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen, het toetreden van andere leveranciers en het gebruik van LNG, is het belang van L-gas sterk afgenomen in Europa. Deze studie analyseert de mededinging in de L-gasmarkt, die wezenlijk verschillend is van de mededinging en toetredingsmogelijkheden van de H-gasmarkt.

Advies over het ontwerp van ministerieel besluit tot vaststelling van maximumprijzen voor de levering van aardgas door de distributieondernemingen aan de eindafnemers wiens leveringscontract werd opgezegd door hun leverancier en die niet als residentieel beschermde klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie in de zin van artikel 15/10, §2, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen kunnen beschouwd worden

Voorstel van aangepaste maximumprijzen voor de levering van aardgas aan eindafnemers, thans bepaald in de ministeriële besluiten van 23 december 2003 houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van aardgas aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie en van 12 december 2001 houdende vaststelling van de maximumprijzen voor de levering van aardgas

Studie over de openbare dienstverplichtingen in de gassector

De Koning kan, na advies van de CREG, openbare dienstverplichtingen opleggen aan de houders van vervoers- en leveringsvergunningen. Aangezien er nog geen eenduidige definitie was, voert de CREG deze studie uit over de draagwijdte en de invulling van dit begrip. Na een aantal algemene opmerkingen, licht men de Europese en de Belgische context toe. Verder analyseert men het begrip ‘openbare dienstverplichtingen’, bespreekt men de financiering ervan en heeft men het over de publicatie- en meldingsplicht.

Een federale vergunning is vereist voor de levering van elektriciteit door een tussenpersoon aan in België gevestigde afnemers die verbonden zijn met het transmissienet of met een directe lijn waarvan de nominale spanning hoger is dan 70.000 volt.

Print Contact