Offshore windenergie

Advies over een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de voorwaarden en de procedure voor de toekenning van domeinconcessies aan de netbeheerder voor de bouw en de exploitatie van installaties nodig voor de transmissie van elektriciteit, in de zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen

De opmerkingen in dit advies zijn een aanvulling op de opmerkingen in het eerdere advies 1543 van 7 juli 2016.

Advies over een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de voorwaarden en de procedure voor de toekenning van domeinconcessies aan de netbeheerder voor de bouw en de exploitatie van installaties nodig voor de transmissie van elektriciteit, in de zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig het internationaal zeerecht

In haar advies concludeert de CREG dat het ontwerp van koninklijk besluit niet in ongewijzigde vorm behouden kan blijven.

Eindbeslissing over de vastlegging van de correctiefactor voor de 2de periode (03.10.2017 - 02.10.2018) ter bepaling van de minimumprijs voor de groenestroomcertificaten uitgereikt voor de elektriciteit geproduceerd door de installaties in de domeinconcessie van Rentel

De CREG onderzoekt of er een verschil is tussen de gecontracteerde verkoopprijs voor elektriciteit en een gemiddelde nominale prijs gelijk aan 90% van de elektriciteitsprijs en bepaalt op basis hiervan de correctiefactor.

Advies over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de voorwaarden en de procedure voor de toekenning van domeinconcessies voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit water, stromen of winden, in de zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig het internationaal zeerecht

Op verzoek van de Staatssecretaris voor Noordzee bracht de CREG advies uit over een ontwerpwijziging aan het KB dat de domeinconcessies voor windparken op zee regelt.

Beslissing over de aanvraag van Nobelwind voor de toekenning van groenestroomcertificaten voor de elektriciteit opgewekt door de windmolens G01, G02, G03, G04, G05, G06, G07, G08, G09, G10, H01, H02, H03, H04, H05, H06, H07, H08, H09, H10, I01, I02, I03, I04, I05, I06, I07, I08, I09, I10, J01, J02, J03, J04, J05, J06, J07, J08, J09, J10, K01, K02, K03, K04, K05, K06, K07, K08, K09 en K10

Deze beslissing gaat over het aanvraagdossier tot toekenning van groenestroomcertificaten voor de elektriciteit geproduceerd door het offshore windmolenpark van Nobelwind.

Voorstel van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen

Het voorstel van de CREG zet het akkoord tussen de Belgische overheid en de Europese Commissie om.

Voorstel van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen

Dit voorstel heeft tot doel in de tekst van de regelgeving het besluit van de ministerraad van 9 juni 2016 betreffende de herziening van het mechanisme voor de steun aan offshorewindenergie om te zetten

Print Contact