Offshore windenergie

Beslissing over de aanvraag van Rentel voor toekenning van groenestroomcertificaten voor de elektriciteit opgewekt door de windmolens R_A4, R_A5, R_A6, R_A7, R_B2, R_B3, R_B4, R_B6, R_B7, R_C2, R_C3, R_C4, R_C5, R_D2, R_D3, R_D5, R_D6, R_E1, R_E2, R_E3, R_F1, R_F2, R_F4, R_F5, R_G1, R_G2, R_G3 en R_G8

De in de titel van deze beslissing vermelde windmolens van het windmolenpark van Rentel beantwoorden aan de voorwaarden voor toekenning van groenestroomcertificaten.

Advies over de aanvraag door de tijdelijke handelsvennootschap MERMAID tot overdracht aan de naamloze vennootschap SEASTAR van de domeinconcessie voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit wind in de zeegebieden, haar toegekend bij ministerieel besluit van 20 juli 2012

De CREG brengt een positief advies uit met betrekking tot de overdracht van de domeinconcessie.

Advies over de aanvraag tot wijziging van de domeinconcessie, bij ministerieel besluit van 1 juni 2012 toegekend aan de tijdelijke handelsvennootschap Seastar voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit winden in de zeegebieden tussen de Lodewijkbank (vroeger Bank zonder Naam) en de Blighbank

De CREG geeft een gunstig advies over de aanvraag tot wijziging en verlenging van de domeinconcessie.

Advies over de aanvraag tot wijziging van de domeinconcessie, bij ministerieel besluit van 20 juli 2012 toegekend aan de tijdelijke handelsvennootschap Mermaid voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit water, stromen of winden in de zeegebieden boven de Blighbank

De CREG geeft een gedeeltelijk gunstig advies over de aanvraag tot wijziging en verlenging van de domeinconcessie.

Advies over de aanvraag tot wijziging van de domeinconcessie bij ministerieel besluit van 12 mei 2015 toegekend aan Northwester 2 nv voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit water, stromen of winden in de zeegebieden boven de Blighbank

De CREG geeft een ongunstig advies voor de aanvraag tot wijziging van de domeinconcessie.

Beslissing over de vastlegging van het bedrag ter dekking van de totale kosten van de aansluiting op het Modular Offshore Grid voor de domeinconcessie Northwester 2

De CREG beslist dat de LCOE van Northwester 2 wordt verhoogd met 12,67 €/MWh ter dekking van de totale kosten van de financiering van de aansluitingsinstallaties op Modular Offshore Grid.

Beslissing over de vastlegging van de correctiefactor voor de 3de periode (03.10.2018 – 02.10.2019) ter bepaling van de minimumprijs voor de groenestroomcertificaten uitgereikt voor de elektriciteit geproduceerd door de installaties in de domeinconcessie van Rentel

De CREG beslist dat de correctiefactor wordt vastgelegd op 9,939% van de elektriciteitsreferentieprijs voor de periode van 3 oktober 2018 tot met 2 oktober 2019.

Advies over de vraag van de vzw SGS Statutory Services Belgium tot hernieuwing van de erkenning als keuringsinstelling

De CREG adviseert de Federale overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie om de ontbrekende elementen met betrekking tot de voorwaarde artikel 3, §1, 1°, van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 op te vragen bij de aanvrager alsook om een verduidelijking te vragen met betrekking tot de verklaring die de verbintenis overeenkomstig artikel 3, §1, 3°, van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 moet aantonen.

Print Contact