Deadline
Publicatie
Status
Gesloten
Domein(en)
Aardgas

Onderwerp

Overeenkomstig artikel 15/5undecies, § 1, van de gaswet stelt de CREG, na raadpleging van de netgebruikers en van de netbeheerder, een gedragscode aardgas vast met betrekking tot het beheer van het aardgasvervoersnet en in het bijzonder met betrekking tot: (1) de voorwaarden voor de aansluiting op het vervoersnet en voor de toegang ertoe, alsook voor de toegang tot de opslaginstallatie voor aardgas en tot de LNG-installatie; (2) de voorwaarden inzake de verstrekking van balanceringsdiensten; (3) de voorwaarden inzake de toegang tot grensoverschrijdende infrastructuren, inclusief de procedures voor de toewijzing van capaciteit en congestiebeheer. Met huidige openbare raadpleging wenst de CREG tegemoet te komen aan haar wettelijke verplichting.

Raadplegingsdocument(en)

Hoe kan u antwoorden?

Raadplegingsperiode

Deze raadplegingsperiode bedraagt 4 weken en loopt af op 31.07.2022 om 23.59 CET inbegrepen.

Vorm voor indiening van opmerkingen

Per e-mail aan consult.2411@creg.be

In geval de respondent van mening is dat zijn antwoord vertrouwelijke informatie bevat, dient deze informatie nauwkeurig en ondubbelzinnig als vertrouwelijk te worden aangeduid in het antwoord. Tevens dienen in dit antwoord de redenen voor de vertrouwelijkheid alsook het mogelijke nadeel of de mogelijke schade die de respondent meent te kunnen lijden indien toch tot publicatie van de vertrouwelijke informatie zou worden overgegaan, te worden opgegeven. Indien de respondent (andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden meent te hebben om zijn naam niet onthuld te zien, motiveert hij dit in zijn antwoord.

De ingezamelde persoonsgegevens zullen door de CREG enkel worden gebruikt in het kader van de huidige raadpleging. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terugvinden in ons Privacybeleid.

Contactpersoon en/of contactgegevens voor inlichtingen

Maria-Isabella Detand , directie A en Ivo Van Isterdael, directie T, +32 2 289 76 11, consult.2411@creg.be