Ontwerpbeslissing tot wijziging van beslissing (B)1964 bevattende de methodologie voor de vaststelling van de vaste en variabele kosten voor de centrales onderworpen aan de repartitiebijdrage (Doel 3, Doel 4, Tihange 2 en Tihange 3) voor de periode 2020 tot 2026

Deadline:25 maart 2020
Publicatie:12 maart 2020
Status:Gesloten
Domein(en): 
Elektriciteit

Onderwerp

Met toepassing van artikel 33, §1 van zijn huishoudelijk reglement houdt het directiecomité van de CREG een openbare raadpleging over zijn ontwerpbeslissing (B)2066 van 11 maart 2020 tot wijziging van beslissing (B)1964 van 30 januari 2020 bevattende de methodologie voor de vaststelling van de vaste en variabele kosten voor de centrales onderworpen aan de repartitiebijdrage (Doel 3, Doel 4, Tihange 2 en Tihange 3) voor de periode 2020 tot 2026. De wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales voorziet dat de CREG een dergelijke methodologie vastlegt. Bij beslissing van 30 januari 2020 heeft ze deze methodologie vastgelegd. Met toepassing van artikel 28 van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt heeft Electrabel echter een klacht met het oog op een nieuw onderzoek tegen deze beslissing, specifiek met betrekking tot de verwerking van de brandstofkosten “bovenfase” en “fabricage” ingediend. Aangezien de CREG, na analyse, vindt dat deze klacht gegrond is, overweegt ze om de beslissing van 30 januari 2020 te wijzigen, maar ze wil vooraf een openbare raadpleging over de overwogen wijziging organiseren.

Raadplegingsdocument(en)

Hoe kan u antwoorden?

Raadplegingsperiode

Deze raadplegingsperiode bedraagt 2 weken en loopt af op 25.03.2020 om 23.59 CET inbegrepen.

Deze termijn wordt gerechtvaardigd door het feit dat de CREG zich, binnen twee maanden na de ontvangst ervan (14 februari 2020), moet uitspreken over de klacht met het oog op een nieuw onderzoek en het feit dat de kernexploitanten voldoende duidelijkheid moeten krijgen over de verwerking van hun kosten in het kader van de driejaarlijkse herziening, die tegen 30 juni 2020 voor het eerst moet gebeuren evenals over de informatie die in het kader hiervan aan de CREG moet worden overgemaakt.

Vorm voor indiening van opmerkingen

  • Per e-mail aan consult.2066@creg.be en/of
  • Per brief aan het opgegeven lid van het Directiecomité van de CREG:
    CREG
    Laurent JACQUET
    Nijverheidsstraat 26-38
    1040 BRUSSEL

In geval de respondent van mening is dat zijn antwoord vertrouwelijke informatie bevat, dient deze informatie nauwkeurig en ondubbelzinnig als vertrouwelijk te worden aangeduid in het antwoord. Tevens dienen in dit antwoord de redenen voor de vertrouwelijkheid alsook het mogelijke nadeel of de mogelijke schade die de respondent meent te kunnen lijden indien toch tot publicatie van de vertrouwelijke informatie zou worden overgegaan, te worden opgegeven. Indien de respondent (andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden meent te hebben om zijn naam niet onthuld te zien, motiveert hij dit in zijn antwoord.

De ingezamelde persoonsgegevens zullen door de CREG enkel worden gebruikt in het kader van de huidige raadpleging. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terugvinden in ons Privacybeleid.

Contactpersoon en/of contactgegevens voor inlichtingen

Laurent Jacquet, +32 2 289 76 11, consult.2066@creg.be

Print Contact