Advies over de aanvraag tot wijziging van de domeinconcessie voor de bouw en exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit wind in de zeegebieden (Thortonbank) toe­gekend aan de NV C-POWER bij ministerieel besluit van 27 juni 2003 en gewijzigd bij ministeriële besluiten van 3 februari 2010 en van 6 mei 2013

Samenvatting

De NV C-POWER diende een aanvraag in voor het bekomen van een wijziging van de opbouw van de ontmantelingsprovisie en voorzag hiervoor twee mogelijke opties. Voor de eerste optie die een volstoring van de ontmantelingsprovisie voorziet gedurende de laatste vijf exploitatiejaren van het park, brengt de CREG een ongunstig advies uit. Voor de tweede optie die een volstorting voorziet die rekening houdt met de verschillende bouwfasen van het project, brengt de CREG een gunstig advies.

Datum van goedkeuring

27 oktober 2016

Referentie

Advies(A)161027-CDC-1579

Verwante publicaties

Thema's

Hernieuwbare energie, Offshore windenergie

Print Contact