Advies over een ontwerp van koninklijk besluit houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe en tot vervanging van het koninklijk besluit van 19 december 2002 houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe

Samenvatting

Begin augustus 2018 vroeg de federale minister bevoegd voor energie de CREG om een advies te geven over een ontwerp van nieuw federaal technisch reglement ter vervanging van het huidige federaal technisch reglement vastgesteld bij koninklijk besluit van 19 december 2002.

De CREG stelde vast dat dit ontwerp van koninklijk besluit voor advies substantiële verbeteringen onderging ingevolge de informele samenwerking tussen de diensten van de CREG en de Algemene Directie Energie die daaraan voorafging.

In dit advies wijst de CREG op een aantal mogelijke bijkomende verbeteringen van de tekst. Bovendien adviseert de CREG om, na verloop van één jaar na de inwerkingtreding van het nieuw federaal technisch reglement, de bepalingen ervan te evalueren in dialoog met de stakeholders en deze waar nodig te herzien, gelet op de lengte en complexiteit van deze nieuwe reglementaire tekst.

Download het document (pdf, 763 kB)

Datum van goedkeuring

28 september 2018

Referentie

Advies(A)1816

Verwante publicaties

Thema's

Transmissie elektriciteit, Toegang tot het net

Print Contact