Advies over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2002 houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe

Samenvatting

In september 2018 heeft de Algemene Directie Energie, met machtiging van de federale minister bevoegd voor energie, de CREG om een advies verzocht over een punctuele wijziging van het huidige federaal technisch reglement elektriciteit van 19 december 2002 in afwachting van de publicatie van een nieuw federaal technisch reglement elektriciteit, met name om de federale minister bevoegd voor energie de goedkeuringsbevoegdheid toe te kennen, onder meer na advies van de CREG, van het systeembeschermingsplan, het herstelplan, de lijst van significante netgebruikers en de door hen toe te passen maatregelen, de lijst van significante netgebruikers met hoge prioriteit en de voorwaarden voor hun ontkoppeling en reactivering alsook van het testplan, bedoeld in de Europese netcode voor de noodtoestand en het herstel van het elektriciteitsnet.

Op 11 oktober 2018 heeft de CREG daarover een advies gegeven. De CREG uitte geen fundamentele bezwaren tegen deze wijziging, maar formuleerde een aantal opmerkingen in haar advies.

Dit initiatief resulteerde in een koninklijk besluit van 12 december 2018 dat bekend gemaakt werd in het Belgisch Staatsblad van 17 december 2018 en nog op dezelfde dag in werking trad.

Download het document (pdf, 436 kB)

Datum van goedkeuring

11 oktober 2018

Referentie

Advies(A)1837

Bijlage(n)

Verwante publicaties

Thema's

Transmissie elektriciteit, Toegang tot het net

Print Contact