Samenvatting

De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) formuleert in dit document een advies over een ontwerpvoorstel van koninklijk besluit dat de methodologie voor de berekening van de capaciteit en de parameters voor de veilingen in het kader van het capaciteits-vergoedingsmechanisme vastlegt (hierna het “voorstel van koninklijk besluit” genoemd).

De adviesvraag werd door Elia geformuleerd en werd per brief ingediend. Die brief bevatte het voorstel van koninklijk besluit evenals een ontwerp van Verslag aan de Koning, dat ook door Elia was opgesteld. Het voorstel en het Verslag aan de Koning zijn als bijlage bij dit advies bijgevoegd.

Het advies bestaat uit zes delen. Het eerste deel formuleert een algemeen voorbehoud; het tweede zet het toepasselijke wettelijke kader uiteen; het derde vermeldt de antecedenten van dit advies; het vierde formuleert de belangrijkste bezwaren tegen het ontwerpvoorstel; het vijfde analyseert het ontwerpvoorstel artikel per artikel en het zesde en laatste deel bevat de conclusie.

Het advies werd door het Directiecomité goedgekeurd tijdens zijn zitting van 6 december 2019.

Download het document (pdf, 489.32 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Advies (A)2030