Beslissing over de vaststelling van het door Iverlek toe te wijzen bedrag aan federale bijdrage elektriciteit voor de periode 1 januari 2009 tot 31 december 2017

Samenvatting

De federale bijdrage elektriciteit werd tot dusver enkel berekend op de hoeveelheid getransporteerde elektriciteit over het transmissienet, en dit conform de regelgeving. Door het groeiende aandeel gedecentraliseerde elektriciteitsproductie wordt er steeds meer rechtstreeks geïnjecteerd op het distributienet, waardoor dit deel van de productie niet langer via het transportnet passeert. De federale bijdragen op dit deel van de elektriciteitsproductie werden wel betaald door de consumenten aan de distributienetbeheerders, maar niet doorgestort aan de transmissienetbeheerder. Hierdoor hebben de Vlaamse distributienetbeheerders in de periode 2009 - 2017 saldi opgebouwd. Het gaat in totaal om zo’n 85 miljoen euro.

Op voorstel van de CREG werd de elektriciteitswet aangepast om de terugbetaling te regelen van die saldi aan de afnemers aangesloten op het distributienet. In overleg met de regionale energieregulatoren en de distributienetbeheerders heeft de CREG de nodige berekeningen gemaakt om deze bedragen vast te stellen. Het komt nu aan de distributienetbeheerders toe om ze terug te storten aan de eindafnemers.

Per distributienetbeheerder is er een beslissing van de CREG die het exacte bedrag bepaalt. Dit bedrag wordt via de elektriciteitsfactuur in mindering gebracht vanaf 1 juli 2018 tot en met 31 december 2019. Voor een gemiddeld gezin gaat het om enkele euro’s per jaar, voor zelfstandigen en kmo’s kan het bedrag oplopen tot enkele duizenden euro’s.

Een wetswijziging op voorstel van de CREG zorgt er tot slot voor dat vanaf 2018 de CREG instaat voor de jaarlijkse opvolging, zodat er voor wat betreft de federale heffing geen saldi meer kunnen worden opgebouwd bij de distributienetbeheerders.

Download het document (pdf, 489 kB)

Datum van goedkeuring

14 juni 2018

Referentie

Beslissing(B)1757

Verwante publicaties

Thema's

Toeslagen en heffingen

Print Contact