Samenvatting

De federale bijdrage elektriciteit werd tot dusver enkel berekend op de hoeveelheid getransporteerde elektriciteit over het transmissienet en dit conform de regelgeving. Door het groeiende aandeel gedecentraliseerde elektriciteitsproductie wordt er steeds meer geïnjecteerd op het distributienet, waardoor dit deel van de productie niet langer via het transportnet passeert. De federale bijdragen op dit deel van de elektriciteitsproductie werden wel betaald door de consumenten aan de distributienetbeheerders, waardoor in de periode 2009 - 2017 saldi zijn opgebouwd.

Op voorstel van de CREG werd de elektriciteitswet aangepast om de terugbetaling te regelen van die saldi aan de afnemers aangesloten op het distributienet. In overleg met de regionale regulatoren en de distributienetbeheerders heeft de CREG nu ook voor Brussel en Wallonië de nodige berekeningen gemaakt. Per distributienetbeheerder is er een beslissing van de CREG die het exacte bedrag bepaalt. Het is nu aan de distributienetbeheerders om het totaalbedrag van 0,1 miljoen € voor Brussel en 14,1 miljoen € voor Wallonië terug te toe te wijzen aan de eindafnemers, volgens een tijdschema opgesteld in overleg met de betrokken regionale regulator.

Een wetswijziging op voorstel van de CREG zorgt er tot slot voor dat vanaf 2018 de CREG instaat voor de jaarlijkse opvolging, zodat er voor wat betreft de federale heffing geen saldi meer kunnen worden opgebouwd bij de distributienetbeheerders.

Download het document (pdf, 475.72 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)1792