Samenvatting

Een voorstel van de voorwaarden om op te treden als  aanbieder van hersteldiensten op contractbasis, momenteel enkel black-startdiensten, werd een eerste maal door Elia ter goedkeuring ingediend bij de CREG in december 2018. Na analyse van dit voorstel, heeft de CREG in haar beslissing (B)1928 van 18 juni 2019 aan Elia gevraagd om een aangepast voorstel van de voorwaarden in te dienen dat rekening houdt met de opmerkingen van de CREG in deze beslissing.

Een aangepast voorstel werd door Elia ingediend bij de CREG in december 2019.  Elia heeft vervolgens in januari 2020 de rechtsgrond voor deze goedkeuringsaanvraag uitgebreid met artikel 4 van het koninklijk besluit van 22 april 2019 houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe en de CREG bijkomende informatie met betrekking tot deze aanvraag overgemaakt.

De CREG heeft op 5 maart 2020 een beslissing genomen tot goedkeuring van het aangepaste voorstel van de voorwaarden om op te treden als aanbieder van hersteldiensten op contractbasis, met inbegrip van de typeovereenkomst voor hersteldiensten. Met deze beslissing wordt Elia in de mogelijkheid gesteld om tijdig een aanbestedingsprocedure voor black-startdiensten te starten teneinde over black-start reserves te beschikken voor de nieuwe contractuele periode die begin 2021 aanvangt.

Download het document (pdf, 863.28 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)2049