Samenvatting

De voorgestelde wijzigingen hebben betrekking op:

1. de invoering van een cashdeposito als optie voor onderpand

Fluxys Belgium stelt voor om zijn eisen inzake kredietwaardigheid te versoepelen door alternatieven te voorzien voor opslaggebruikers die geen bankgarantie kunnen krijgen. Die opslaggebruikers zullen een zekerheid kunnen voorleggen in de vorm van een cashdeposito, een gasbelofte of zelfs een combinatie van beide.

2. de aanpassing van de communicatie van GIS-overschrijdingen.

In de wetenschap dat het maximale opslagvolume in de ondergrondse opslaginstallatie van Loenhout afhangt van fysische omstandigheden die variëren in de tijd, is het moeilijk in te schatten hoeveel extra volume Fluxys Belgium de opslaggebruikers kan toestaan. Daarom stelt Fluxys Belgium voor om het maximaal toegestane overschrijdingsniveau jaarlijks bekend te maken en te actualiseren op de commerciële website van de opslagoperator.

3. de aanpassing van Gas-in-Kind naar Energy in Cash.

Vandaag gebruikt Fluxys Belgium een Gas in Kind-mechanisme. Met dat mechanisme houdt de opslagoperator een bepaald percentage van het geïnjecteerde/onttrokken gas van de opslaggebruiker af om de compressoren/gaswarmers in de opslaginstallatie van brandstof te voorzien. Om de emissies van zijn installaties verder te verlagen, is Fluxys Belgium van plan om zijn gascompressoren in de opslaginstallatie om te bouwen naar elektrische compressoren. Daardoor wordt de opslagoperator in toenemende mate afhankelijk van en blootgesteld aan de elektriciteitsmarkt. Als gevolg daarvan wordt het vragen van gas aan de opslaggebruikers minder relevant en zouden de brandstofberekeningen te complex worden.

Daarom stelt Fluxys Belgium voor om een eenvoudig en transparant Energy in Cash systeem in te voeren voor zijn opslagactiviteiten, in lijn met het mechanisme dat wordt gebruikt voor zijn vervoersactiviteiten. Het gaat om een forfaitair percentage (gepubliceerd op de tarieffiche) dat zal worden toegepast op de dagelijkse injectie-/onttrekkingstoewijzingen van een opslaggebruiker, vermenigvuldigd met een prijsindex. Dit is het bedrag dat uiteindelijk maandelijks aan de opslaggebruiker wordt gefactureerd.

Fluxys Belgium heeft de marktpartijen via een formele marktbevraging uitgenodigd om hun opmerkingen hieromtrent mee te delen. Tijdens de periode van 06 september tot 26 september 2023  werden belanghebbenden uitgenodigd om hun schriftelijke feedback in te dienen.

Het consultatierapport nummer 65 werd door Fluxys Belgium opgesteld en aan de CREG meegedeeld op 24 oktober 2023 en wordt in bijlage toegevoegd aan deze beslissing (bijlage 2). Alle ontvangen opmerkingen en reacties zijn opgenomen in het consultatierapport en worden opgesomd en individueel behandeld in de tabel “vragen en antwoorden”.

Download het document (pdf, 655.2 kB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)2682

Bijlage(n)

Thema's