Samenvatting

Krachtens artikel 23, §2, 2°, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt heeft de CREG het initiatief genomen een nota op te stellen betreffende de federale bijdragen elektriciteit en aardgas.

Het belang van deze nota ligt in de toelichting die ze geeft bij een problematiek die het grote publiek vaak niet kent en die opvalt door haar zeer grote techniciteit en de vele evoluties die ze inzonderheid op juridisch vlak heeft gekend.

De federale bijdragen elektriciteit en aardgas zijn ingevoerd in 2003. Een beter begrip van dit instrument, dat een volwaardig onderdeel is van de energierekening van alle verbruikers, is dus uiterst belangrijk. Aldus heeft deze nota tot doel, in een streven naar transparantie en pedagogie ten aanzien van alle marktspelers, een overzicht te bieden van alle algemene en specifieke kenmerken van dit systeem. Tevens heeft ze tot doel ter zake een referentiedocument te zijn.

Meer bepaald wil de nota de doeleinden van de federale bijdrage elektriciteit en aardgas voorstellen en het geldende systeem beschrijven evenals de initiatieven die de CREG heeft genomen om de werking ervan te verbeteren ten behoeve van het algemeen belang, met inachtneming van het reglementair kader in verband ermee.

Download het document (pdf, 1000.8 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Nota (Z)2160