Samenvatting

Die studie analyseert de voornaamste evoluties op de kleinhandelsmarkt in het voorbije jaar.

Begin 2020 bevinden de elektriciteitsprijzen zich op een niveau dat we als normaal kunnen beschouwen. De COVID-19 pandemie en de daaruit volgende lock down met een belangrijke terugval van de (economische) activiteit tot gevolg, drukken de elektriciteitsprijzen aanzienlijk lager. De eerste versoepelingen van de lock down vanaf eind april zijn de voorbode van een gestage herneming van de economische activiteit en een zich herstellende vraag naar elektriciteit in het derde kwartaal wat zich weerspiegelt in de prijzen. De eerste helft van 2020 bleef, net als in 2019, het overaanbod aan aardgas bestaan, mede door de LNG-leveringen naar Europa die gestaag groeien. De winterperiode was ook (nog) zachter dan de voorgaande jaren. Midden 2020 hebben de gasnoteringen dan, mede door de hoge vullingsgraad van de gasopslagsites in Europa (circa 20 % hoger dan het 5-jarig gemiddelde) en in zeer beperkte mate door voormelde COVID-19 pandemie, hun bodempeil bereikt.

Het energielandschap, niet in het minst vanuit het standpunt van de consument, zal er in de toekomst grondig anders gaan uitzien. Met de verdere realisatie van de energietransitie zullen digitale meters en dynamische prijzen een onmisbaar puzzelstuk gaan vormen in het globale verhaal. Elektriciteit zal voor gezinnen in de toekomst niet enkel het licht doen branden, maar kan ook op het vlak van mobiliteit en van verwarming een rol spelen. Het spreekt voor zich dat de gezinnen in het toekomstig energielandschap met digitale meters en uur afhankelijke elektriciteitsprijzen er alles zouden aan (moeten) doen om het verbruik waar mogelijk te gaan spreiden en verschuiven naar de ‘goedkope’ uren. We moeten er hier echter ook rekening mee houden dat een (aanzienlijk) deel van de consumenten door tal van redenen (energiearmoede, technische beperkingen installatie, …) deze evolutie niet (onmiddellijk) zal volgen. Er zal moeten op toegezien worden dat alle gezinnen, ook de meest kwetsbaren, voldoende duidelijk geïnformeerd worden over deze nieuwe ontwikkelingen zodat alle gezinnen er kunnen van genieten.

De CREG volgt al een aantal jaar de problematiek van de slapende producten van zeer nabij. Van de drie types die we onderscheiden vormen de eerste twee (vorige versies van vaste producten en producten die door de leverancier op een bepaald moment van de markt gehaald worden) geen fundamenteel probleem voor de consument. Het derde type vormt dat wel: de ‘slapende verlengingsproducten’. Het gaat om producten waarop bestaande klanten waarvan het lopend contract de einddatum bereikt, verlengd worden. Dit type wordt niet actief aangeboden voor nieuwe klanten en verschijnt ook niet in de resultaten van prijsvergelijkers (uitgezonderd in de CREG Scan). Het gaat in 2020 nog steeds over meer dan 500.000 vaak oudere contracten op vaste producten met een langere looptijd (tot 3 jaar) en dure prijzen. De CREG is voorstander om dit derde type naar de toekomst toe niet langer mogelijk te maken.

Download het document (pdf, 2.22 MB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Studie (F)2137